MRAČEK, P. Hnací ústrojí moderních elektromobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Otipka, Václav

Pan Pavel Mraček měl za cíl ve své bakalářské práci popsat koncepty hnacích ústrojí u moderních elektromobilů. Kapitoly v práci jsou vhodně členěny. Autor se obsahově zaměřuje na jednotlivé klíčové komponenty hnacího ústrojí elektromobilu a možnosti jejich uspořádání ve vozidle. V závěrečné části práce srovnává základní vlastnosti spolu s vybranými parametry aktuálně vyráběných elektromobilů, které se rozhodl kategorizovat podle ceny. Některé pasáže v práci působí možná až příliš obecně. Práci by prospělo, kdyby autor některé své myšlenky rozebíral z technického hlediska detailněji. Pouze ojediněle se v práci vyskytují nepřesné formulace anebo gramatické a formální nedokonalosti. V průběhu zpracování práce se autor zúčastnil několika konzultací s vedoucím, příště bych však autorovi doporučoval zvýšit míru vlastní iniciativy ke zvolenému tématu. Autor práce splnil veškeré cíle práce, práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením „C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zajac, Roman

Študent Pavel Mraček sa vo svojej práci zaoberá hnacími ústrojenstvami elektromobilov. V začiatku práce autor stručne popisuje historický vývoj elektromobility. V druhej kapitole už popisuje hnací trakt a používané koncepcie elektromobilov, ktoré sa v súčasnosti využívajú. Následne sú v ďalších kapitolách rozpísané kľúčové komponenty v elektromobiloch: akumulátory, elektromotory a prevodovky. Ku každej z týchto jednotlivých komponent je uvedených niekoľko typov, ktoré sa v súčasnej praxi najčastejšie používajú aj so vzájomným porovnaním výhod, resp. nevýhod. Zaujímavú kapitolu v práci tvoria integrované elektrické pohony. Tu sú stručne popisované a názorne ukázané varianty tzv. E-axle od rôznych výrobcov. Posledná kapitola v sebe zahŕňa rozličné porovnania medzi vybranými elektromobilmi a obsahuje množstvo tabuľkových dát. K jednotlivým uvedeným porovnaniam mi chýbajú jasnejšie a konkrétnejšie závery. Určité pasáže v práci sú písané príliš všeobecne a chýbajú mi tam podrobnejšie technické vysvetlenia. V práci sa nachádza niekoľko štylistických chýb a nepresne formulovaných technických vyjadrení. Práca aj napriek uvedeným nedostatkom pôsobí obsahovo aj graficky ucelene. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125512