PLEŠINGEROVÁ, S. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. V práci jsou použity relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná opatření pro zvýšení úrovně spokojenosti jsou logicky a přehledně zpracována. Návrhová část obsahuje časové hledisko, finanční rámec, personální zajištění a analýzu rizik, což umožňuje snadnější implementaci navrhovaných opatření do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Který z uvedených návrhů na zvýšení spokojenosti považujete za nejdůležitější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Křivová, Jana

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě provedených analýz a vlastního průzkumu spokojenosti zákazníků ve fitness centru navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení její úrovně. Cíl považuji za splněný. Autor použil relevantní metody pro sběr a analýzu dat a logicky interpretuje závěry. Zpracovaný primární výzkum je metodicky a systematicky správně. Návrhy vycházejí z analytických závěrů a z výzkumu,které umožňují cesty pro zvýšení spokojenosti zákazníků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116091