NAĎ, S. Studie procesního řízení zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Postup práce na zpracování zakázek a zavedení procesního řízení na jejich činnosti byl v průběhu závěrečného ročníku magisterského studia pravidelně konzultován. Připomínky a další směry zpracování byly řešením akceptovány. Při vlastní obhajobě práce by bylo vhodné řešenou problematiku rozšířit o možnost práce v kooperaci jednotlivých technologických činností zakázek, zda povedou k rozvoji podnikatelské činnosti..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Sestavený hlavní cíl s podporou splnění dílčích cílů, byl naplněn v celé šíři vztahů k realizaci zakázek stavebního charakteru se zaměřením na poskytované služby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Pro zpracování analytické části jsou použity metody procesního řízení jak po stránce zavedení do současné organizační struktry, tak i technologického i technického přístupu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Závěry analytické činnosti zakázkového řízení služeb v oblasti stavebnictví jsou jednoznačným základem na nutné změny či rozšíření procesního řízení činností zakázek i organizační struktury podnikatelského subjektu.
Praktická využitelnost výsledků A Předložené změny procesního řízení zakázek v podnikatelském subjektu mohou být v krátkých časových intervalech managementech firmy schváleny a poskytnuty podmínky pro jejich realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální stránka zpracování práce a uspořádání práce splňuje podmínky směrnice univerzity na zpracování závěrečných vysokoškolských prací. Odborná terminologie jpředstavuje dobrou znalost řízení podnikání. Podtrhuje to i jazyková kultura.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Výsledky procesního řízení zakázek v oblasti služeb ve stavebnictví jsou zpracovány se znalostmi z cca 35 odborných literárních pramenů. Předložená práce vykazuje znalost práce s literaturou i respektuje ochranu duševního vlastnictví autorů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Holeš, Petr

Student s námi po celou dobu práce aktivně spolupracoval a přenesl praktické poznatky z procesních činností do své práce velmi dobře. Navržené řešení a celková analýza jsou na dobré úrovni. Použité metody jsou opodstatněné a pro tuto práci zcela dostačující. Počet a kvalita zdrojů pokrývá potřebu pro teoretickou část práce. Ze stylistického hlediska nemám výhrad. Cíle práce považuji za řádně splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124120