SOUKUP, J. Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Závěrečná práce na téma „Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku“ předkládá i přes netradiční koncept fungování, ucelený systémový koncept změny řízení materiálových toků v podniku. Autorova detailní znalost problému, způsobu fungování, stejně jako nadšení pro zvolenou oblast se odráží v každé části DP. Interdisciplinarita a komplexnost zvoleného způsobu řešení vybrané oblasti, dokladuje jak postup řešení, tak i ekonomický pohled, stejně tak i projektový pohled na způsob postupu implementace navrženého řešení, což se odrazilo na rozsahu zpracování DP. I přes absenci použití inovativních metod či nadstandardního spektra metod řešení DP, je nutné vyzvednout jak zvládnutí celého úkolu systémového nastavení spolupráce, tak i prostor pro pilotní ověření (vč. následné úpravy či přechodu do plného provozu) až do roviny budoucího pokračování spolupráce obou subjektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Srozumitelnost a jednoznačnost hlavních cílů diplomové práce (DP) je podpořena rozpracováním do dílčích cílů. Autor zasadil předložené návrhy do reálných podmínek společnosti, přičemž předložené řešení potvrzuje naplnění veškerých cílů závěrečné práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený způsob řešení DP obsahuje adekvátní kombinaci metod štíhlého řízení (LEAN) čí řízení kvality, založených na principech průmyslového inženýrství. I přes odůvodněnou absenci propočtově analytických metod či inovativních a pokročilých přístupů řešení, je předložený postup řešení adekvátní, logický, přehledný a detailní. Veškeré provedené analýzy plně odpovídají zvolenému úkolu a tvoří nezbytné východisko pro návrhovou část DP. Drobnou připomínku lze formulovat ke způsobu vymezení atributů logistického systému podniku, který více než systémové teorii odpovídá reálným potřebám zvoleného tématu, stejně tak i podmínkám ve firmě. Částečně lze ještě upozornit na zbytečnou autorovu nedůslednost při záznamu veškerých atributů prováděných měření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Schopnost autora interpretovat dosažené výsledky je v některých částech nahrazována detailní znalostí řešené problematiky a podmínek ve společnosti.
Praktická využitelnost výsledků A I přes specifické podmínky, je praktická využitelnost výsledků DP ověřena zkušenostmi s pilotním testováním, fungováním a následně dlouhodobým fungováním navrženého konceptu spolupráce při řízení logistických toků.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Vysoká úroveň detailních znalostí reálné situace ve společnost, stejně tak i podmínek fungování spolupráce, je velmi často vykoupena specifickým vyjadřovacím stylem autora, který však nemá zásadnější vliv na předložené návrhy či jejich řešení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V DP je použito celkem 16 v převážné většině tištěných informačních zdrojů, které až na výjimky pochází z českého prostředí.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opletal, David

Autor rozděluje práci podle zadaní do teoretické části práce, analytické a návrh řešení. V teoretické části vhodně popisuje východiska práce a vymezuje oblast řešeného tématu. V některých částech využívá vymezení příliš základních pojmů. Využívaná literatura je adekvátní. V analytické části autor podrobně popisuje analyzované procesy. Výsledek analýz, včetně diagramů, odpovídá reálnému stavu v podniku a jsou relevantní pro další části práce. Autor vykazuje znalost metod k mapování procesů, které jsou zvoleny vhodně a mají vypovídající hodnotu. Návrh práce je reálný a v souladu s aplikovaným řešením. Návrh je tedy využitelný pro vybraný podnik. Autor vykazuje kvalitní znalost dané problematiky. V některých částech se objevují složité souvětí, které mohou činit text náročným. Stejně tak je využito odborné terminologie, kterou ale autor srozumitelně dovysvětluje. Práci hodnotím jako kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124344