DOLEŽEL, J. Studie štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce v průběhu závěrečného ročníku magisterského studia byla průběžně konzultována. Rychle byly odstraněny problémy či doporučení se znalostí praktického prostředí pro návrh realizace. Při obhajobě by bylo vhodné, aby byla rozšířena problematika řešení o doplnění portfolia současného stavu pro rozvoj oboru podnikání pro další období.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle jsou v plném rozsahu řešeny na základě tří návrhů. První dva jsou zaměřeny na materiálové toky ve výrobní hale, třetí návrh řeší technické vybavení pro splnění cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Uvedené metody v teoretické části práce jsou v plném rozsahu řešení využity pro návrh nového layoutu výrobních hal včetně materiálových toků. Správná volba technických a technologických metod je podložena i ekonomickými propočty.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Návrhy nového uspořádání výrobních hal i materiálových toků jsou vyhodnoceny úsporou času dráhy materiálových toků v konrétních podmínkách výrobních hal. V závěru návrhu měl být sestaven také harmonogram prací k realizaci.
Praktická využitelnost výsledků B Předložený návrh má reálné základy praktické možnosti zavedení do současných výrobních podmínek. Je založen na technologii materiálových toků a jejjich technického vybavení pro jejich časové zkrácení a tím úspory nákladů na provoz.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální stránka i uspořádání odpovídá podmínkám naplnění cílů a jejich možné realizaci v praktickém výrobním procesu.Odborná terminologie i jazyková úroveň splňuje požadavky Směrnice univerzity na zpracování závěrečných praci vysokoškolského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Návrh řešení a splnění cílů je zpracován s použitím cca 30 odborných literárních zdrojů. Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornými literárními prameny. Současně ctí legislativu o ochraně duševního vlastnictví autora.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cílem DP je inovace v oblasti výrobních a logistických procesů v podniku s komplikovaným výrobním tokem. Po rozsáhlé teoretické přípravě a množství analýz autor definuje kritická místa v toku materiálu a navrhuje nové uspořádání strojů za účelem snížení rozpracované výroby a zkrácení doby dodávek na další pracoviště díky kratším dopravním vzdálenostem i instalací světelné signalizace pro manupulační pracovníky. Podařilo se tím navýšit i kapacitu výroby, autor vyčísluje i úspory. Cíl DP byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125316