ŠPATENKOVÁ, D. Studie norem řízení pro výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla pravidelně konzultována v průběhu celého závěrečného ročníku studia a konzultace vyjadřovaly zájem o řešenou oblast. Rychle byly zpracovány připomínky a naznačení dalších kroků řešení pro dosažení odborné kvality předložené práce. Při vlastní obhajobě by bylo vhodné znát názor na posílení motivace pracovníků na efektivitu výkonů při uplatnění norem ISO 45001 pro strategický rozvoj podnikání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavní cíl, podložený dílčími cíli, byl řešením splněn. Řešením byla důležitá oblast společenské odpovědnosti podniků ve vztahu k pracovníkům, kteří zabezpečují procesy podnikatelského rozvoje.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vybrané metody pro zvolenou oblast byly použity jak v části analytické, tak i v závěru analýzy oblasti bezpečnosti práce. Zpracování práce splnilo požadavky kladené na oblast zpracování odborných inženýrských prací v závažné oblasti společenské odpovědnosti firem, což se potvrdilo i v současných podmínkách světové pandemie.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Porovnáním současných podmínek v konkrétním podniku s novými normami pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci byly vytipovány kroky srovnání se současnou normou a cesty jak je doplnit o zásahy managementu pro převedení na novou normu ISO 45001.
Praktická využitelnost výsledků A Uvedené cesty a zásahy managementu i pracovníků podniku musí vést ke splnění významné oblasti podnikání, kterou je společenská odpovědnost podniků. Jsou to cesty, které npovedou současné podnikání k motivaci a návrhům inovací jednotlivých pracovníků na jakémkoliv funkčním nebo pracovním zařazení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Použitá odborná terminologie i jazyková kultura podtrhuje kvalitu zpracování vybrané oblasti a tím i osnovu a obsah práce. Způsob zpracování dokumentuje splnění požadavků směrnice univerzity na zpracování závěrečných prací.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Předložená práce byla zpracována na základě studia a získání znalostí z cca 35 odborných literárních pramenů. Způsob zpracování práce ctí legislativní požadavkly na transfer technologií a ochranu duševního vlastnictví autorů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing. Zdeněk Šmarda, Ph.D

Diplomantka v úvodní teoretické části kombinuje příliš mnoho citací z literatury, které občas vzájemně logicky nenavazují a řešenou problematiku osvětlují chaoticky. Naopak další analytické a návrhové části diplomové práce hodnotím výborně. Diplomantka vlastními slovy velmi dobře pracuje se zadaným tématem, analyzuje a popisuje řešený úkol. Oceňuji praktické využití práce v reálném prostředí průmyslového podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125323