ČERMÁK, R. Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě návrhu rozvoje vybrané společnosti zpracovaná na dostatečné úrovni. Otázka č.1: Mohl by jste vysvětlit stanovený rozpočet mzdových nákladů na organizační změny náboru nových pracovníků technických či technologických oddělení společnosti "částkou 500 000 Kč/ měsíčně pro nových 10 zaměstnanců na klíčových postech" (str. 117)? Otázka č. 2: Jaký je celkový podíl nákladů (v Kč) navrhovaných změn vůči disponibilním (volným) finančním prostředkům společnosti na možné reinvestice do rozvoje (finanční analýza)? Otázka č. 3: Jaká je doba návratnosti investic v případě inovací produktů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Práce je s ohledem na hlavní cíl zpracovaná na dostatečné úrovni. Známka je snížena z důvodu, že analýzy měli poskytnout právě klíčové informace a data, které by napomohli konkrétnějším návrhům řešení v oblasti strategie vstupu na zahraniční trhy, stanovit potenciál zákazníků v oblasti možné dlouhodobé spolupráce či inovací produktů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor práce používá standardní analytické metody pro posouzení podnikatelského prostředí. V práci jsou dodrženy postupy řešení a metody, které jsou stanoveny jak v cíli, tak návazně popsány v teoretické části a uplatněny v části praktické, nicméně z hlediska jejich logického zařazení do obsahu v práci došlo k fatální chybě zvlášť u strategických evaluačních rámců např. EFE, IFE, IE zařazením mezi analýzy vnitřního prostředí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dobré úrovni. Nicméně, v práci chybí odkazy na klíčová zjištění a informace z provedených analýz pro sestavení návrhové části, o které by se autor opíral při konstrukci vhodné strategie a navrhovaných změn. Jinými slovy, student nemusel provádět analýzu, aby došel k závěrům v návrhové části.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je v praxi reálně použitelná a může sloužit jako podklad pro další rozhodování a hlubší analýzu, ne však implementaci či akční plán. Návrhy nerespektují stanovení priorit (časové, finanční a další zdroje) v rámci směrování společnosti a jejich variant. Analýzy nebyli zpracovány na takové úrovni, aby student dokázal reálně navrhnout konkrétní reálné řešení a vyčíslit přínosy z realizace změn formou kvantitativních nebo kvalitativních ukazatelů. V návrzích postrádám celkový rozpočet zahrnující jak očekávané náklady, tak přínosy event. zisk nebo návratnost investice.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Student v práci používá adekvátní terminologii na dobré úrovni. Odborná jazyková úroveň odpovídá zvolené problematice. Výtku mám k formátování textu a užívaným častým dvojtečkám, za kterými nenásleduje čistý text v odrážkách. Další výhrada je v kontextu psaní a užívání první osoby množného čísla v celé práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z provedení vlastního primárního výzkumu.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Novák, Jiří

Závěrečná práce splňuje stanovené cíle. Navrhuje postupy, které by mohla společnost využít, se zdají být reálné a při jejich následování mohou být pro společnost prospěšné. Co se týče struktury, práce je sepsána dobře, až na drobné nesrovnalosti. Například jsem nenalezl popisovanou tabulku na straně 113, která není uvedená ani v seznamu tabulek, či nevyužívání pevných mezer na koncích řádků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125793