ŠKODOVÁ, M. Marketingová komunikace společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingové komunikace společnosti z oboru vinařství. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné ve společnosti, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Pro časově a finančně nejnáročnější návrh byl uveden seznam možných rizik a síťová analýza. V závěru návrhové části je uveden přehled přínos návrhů. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí společnosti autorkou. Diplomantka pracovala samostatně, aktivně a se zájmem o problematiku. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomantka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody, včetně velmi dobře zpracovaného dotazníkového šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Rovněž jsou velmi praktické a ve společnosti využitelné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Schüller, David

Práce je zaměřena na oblast marketingové komunikace podniku působícím ve vinařském sektoru. Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zlepšení marketingové komunikace jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Autorka použila vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Nicméně diplomantka u PESTLE analýzy vynechala některé faktory z důvodu jejich irelevance na řešenou problematiku. V tomto případě je diskutabilní, jestli například ekonomická situace na trhu nemá na marketingovou komunikace podniku přímý vliv. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení jsou konkrétně definována, což umožňuje snadnější implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka pro obhajobu: Jak nemoc Covid-19 může v budoucnu ovlivnit marketingovou komunikaci podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126187