JÍŠOVÁ, M. Robotická automatizace procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Velmi kladně hodnotím nadšení autorky pro vybranou oblast řešení diplomové práce, její samostatnost v tvůrčí oblasti při řešení i pravidelné konzultace s vedoucím práce. Autorka si vybrala novinku v oblasti procesního řízení, a tou je právě oblast robotické automatizace procesů. Diplomová práce je vzhledem k praktickému uplatnění i k inovativnímu přístupu řízení procesů zcela nadstandardní. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Vyjádřete náklady na zavedení automatizace procesu z pohledu IT oddělení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršálek, Vít

Autorka splnila zadané cíle v plném rozsahu. Velmi kvituji přehlednost a strukturovanost celé práce. Práce je pojata velmi prakticky a detailně. Ocenil bych však lepší rozpracovanost nákladů na implementaci řešení včetně porovnání s výslednou úsporou.. Celkově práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127123