RŮŽIČKOVÁ, L. Podnikatelský záměr - založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Při vypracování podnikatelského záměru autorka použila standardních metod a postupů. Ve SWOT analýze shrnuje poznatky o možných příležitostech a hrozbách na základě Porterova modelu konkurenčních sil a SLEPT analýzy, ale pro silné a slabé stránky konkrétní metoda použita nebyla, byť je to pro teprve vznikající podnik složitější. Podnikatelský záměr je doplněný i o analýzu rizik, která mohou podnikání ohrozit, včetně návrhů pro jejich snížení. Další připomínky a otázky: (1) Na str. 81 autorka píše o ROE, jako o rentabilitě vlastního kapitálu, ale vysvětluje ji jako částku čistého zisku připadajícího na 1 Kč investovaného kapitálu. (2) V tabulkách měsíčních provozních nákladů (např. na str. 70) je jednou z položek i splátka úvěru. Nákladem ovšem není celá splátka, ale jen úrok. (3) Náklady spojené s Facebookem, optimalizací pro vyhledávače SEO apod. jsou uvedeny pouze jako náklady na propagaci před začátkem samotného podnikání. Ale co náklady týkající se údržby www stránek, FB a SEO v průběhu podnikání? Nebo s nimi autorka už nepočítá? (4) Budou návrhy a omezení rizik (kapitola 4.10) spojeny s dodatečnými náklady?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127215