SOBOTKOVÁ, A. Podnikatelský záměr - Založení malého moravského vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Předložená diplomová práce je zpracovaná standardním způsobem, jsou použity obvyklé metody a postupy pro vypracování podnikatelského plánu. Autor prokázal schopnost převést zkušenosti získané studiem do reálné praxe. Přesto, že v práci jsou určité nedostatky, stanovený cíl byl naplněn a podnikatelský plán se jeví jako reálný. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127382