ELIÁŠOVÁ, D. Návrh úprav a doplnění komunikačního mixu konkrétního hotelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

V průběhu zpracování projevovala autorka velký zájem o zvolenou problematiku. Práce je logicky a přehledně členěna. Autorka zde prokazuje schopnosti využít získané poznatky v analytické i návrhové části. Pozitivně hodnotím včlenění přehledného benchmarkingu vybraných hotelů. Pro větší dokonalost zde mohlo být také podrobnější porovnání konkrétních marketingově komunikačních nástrojů jednotlivých konkurentů. Návrhy jsou relevantní a plně respektují výsledky analýz i směřování k vytyčenému cíli. Práce jako celek je pro analyzovaný hotel přínosnou jak z pohledu výsledků analýz tak i pro realizovatelnost přínosných návrhů. Otázky k obhajobě: 1) Který z předložených návrhů je podle Vás nejdůležitějším pro využití pro získání zákazníků v době po ukončení opatření v důsledku koronavirové pandemie? 2) Jaké marketingově komunikační nástroje by podle Vás bylo dobré mít "předpřipravené" pro případy dalších možných opatření v důsledku možných pandemií?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předložené návrhy směřují směrem k naplnění cílů stanovených v zadání práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka v práci využívá standardního postupu řešení a adekvátních metod. Práci by bylo zajímavé doplnit např. o mystery calling.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou jak pro analyzovaný subjekt využitelné jak v podobě analýz a jejich výsledků, tak i v použitelnosti adekvátních návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je logicky členěna a obsahuje potřebné formální náležitosti. Terminologie využitá v práci je vhodně a správně využita.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito množství adekvátních zdrojů informací, které jsou náležitě citovány.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Schüller, David

Práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu konkrétního hotelu. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření marketingového mixu jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou strukturována dle teoretického rámce. Autorka použila vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení mají konkrétně definovaný časový rámec, finanční náklady i personální zajištění, což zajistí snazší implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce s citačními zdroji je na požadované úrovni. Otázka k obhajobě: Jaká rizika mohou být spojena s implementací navrhovaných opatření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127529