GRECOVÁ, K. Marketingová komunikace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Na zpracování práce se bohužel podepsala opatření ohledně koronavirové pandemie (zavření nákupního centra). Analýza věnovaná makro-prostředí působí obecně. Doporučil bych zde rozepsat dopady jednotlivých faktorů co nejvíce konkrétně na analyzovanou společnost. Kladně hodnotím včlenění analýzy věnované zjištění spotřebitelského chování a preferencí týkajících se nákupního chování. Návrh 3.7.2. Otevření prodejny na jiném místě odbíhá od tématu práce. V případě, že autorka vnímá lokalizaci prodejny jako součást tvorby image značky, či jako samotné místo které je dobře viditelné s vysokou návštěvností a plní tak vhodně komunikační funkci, byl by tento návrh opodstatněný. V kombinaci se společně navrženým slavnostním otevřením v nové lokalitě je pak návrh nového umístění prodejny pro zvýšení povědomí přínosným zcela jistě přínosným . Návrhy předložené v práci jsou stanoveny s ohledem na stanovený cíl a respektují výsledky analýz. U některých se může zdát primární přínos v jiných oblastech, než je stanovený cíl, ale v důsledku směřují k jeho naplnění. Otázky k obhajobě: 1) Co si myslíte o využití guerillové kampaně pro nově otevřenou prodejnu v nákupním centru, jakožto komunikační možnosti pro zvýšení povědomí o této prodejně?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Předložené návrhy směřují k cílům vytyčeným v zadání, i když u některých toto směřování nemusí být na první pohled zcela zřejmé.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Práce je postavena na standardním postupu řešení a využívá adekvátních metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků D Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Pro větší přínos bych doporučil konkrétnější směřování ke zvolené společnosti/prodejně v analýze makroprostředí, či podrobnější propracování návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce využívá ne zcela standardní struktury, respektuje však osnovu ze zadání práce. Je členěna do 3 hlavních celků. Kapitola 3. Praktická část pak obsahuje podkapitoly věnované analýzám a samotným návrhům. Autorka využívá vhodné terminologie
Práce s informačními zdroji, včetně citací D V práci je využito množství adekvátních informačních zdrojů. Zejména v analytické části pak místy není zcele zřejmé, odkud autorka čerpala informace.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Milichovský, František

Předloženou diplomovou práci lze považovat za standardně provedenou, obsahující chyby v teoretické i praktické části. I přes tyto chyby doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Diplomantka naplnila stanovené cíle na standardní úrovni, která je požadovaná pro úroveň diplomové práce. V práci jsou určité nedostatky, po jejichž odstranění by byla zvýšena kvalita výsledné diplomové práce. Pro vyhodnocení přínosů uvedených návrhů jsou nejasně vymezené předpokládané přínosy z jejich realizace.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Vypracovaná teoretická část plně reflektuje požadavky na zadané téma diplomové práce a stanovený postup odpovídá zadanému tématu. Teoretické rozpracování jednotlivých rámců je na standardní úrovni a zasloužilo by více rozpracovat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Úroveň zpracování analýzy vnějšího prostředí je na slabé úrovni. Kapitola 3.2.2 vůbec neobsahuje takové informace, které jsou následně uváděny ve SWOT analýze. Diplomantka uvádí jako hrozbu vstup nové konkurence. V analýze mikroprostředí však nijak nepopisuje žádné argumenty, které by takovouto hrozbu vysvětlovali. To samé platí v případě příležitosti rozšíření na nové trhy.
Praktická využitelnost výsledků D Uvedené návrhy je možné ze strany podniku realizovat. Diplomová práce a jednotlivé návrhy tak mohou sloužit jako záměr, který je nezbytné podrobněji rozpracovat. Stávající úroveň odpovídá standardnímu zpracování.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura diplomové práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na závěrečné práce typu diplomové práce. Z formálního hlediska je však v práci celá řada chyb (např. odsazení textu v kap. 3.2.1, 3.5.1 nebo 3.7.1), které snižují celkový dojem z provedené práce. Současně rozdělení do kapitol snižuje přehlednost diplomové práce jako souhrn.
Práce s informačními zdroji C Diplomová práce směšuje různé citační styly. Diplomantka má v uváděných citacích chyby, kdy se neodkazuje na zdroje v seznamu literatury. Práce postrádá citace v analýze oborového okolí.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127739