KLAS, J. Design megafonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - A. Všechny tři výchozí varianty, které se výrazně liší, jsou nosnými koncepty. První varianta získává zřetelnou dynamiku zploštěním v zadní části a členěním hmoty, třetí varianta má razantní výraz díky zadnímu strohému ukončení a dominantnímu výřezu ve spodní části pro uchopení mikrofonu. Finální verze, vycházející z druhé varianty, je důmyslně organicky propracována, s jasným horizontálním charakterem a harmonickým propojením hlavního těla horny s madlem a mikrofonem. Důležitou roli v celé kompoziční práci hraje tvar horny, ergonomický průřez madla a rafinovaná práce se zadní hmotou, která ústí v charakteristické křivky hran a promodelovaný mikrofon. Pozitivně hodnotím rovněž zpracování detailů, včetně krytu pro baterii, barevné řešení podporující tvarovou aktuálnost, grafické prvky, úpravu posteru a fundovaně zpracovanou textovou část. Fixace mikrofonu na suchý zip asi není ideální a tlačítka mikrofonu jsou již mírně přetvarována, nicméně celkově oceňuji detailní ponor do problematiky a perfekcionismus řešení ve všech aspektech. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu megafonu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Inovativní řešení megafonu je obtížný úkol kvůli danému dominantnímu tvaru horny, který designéra limituje. Autor předkládá tři pracovní verze, ze kterých vybral variantu se zadní částí příjemně odkloněnou od uživatele v linii madla, kterou dotvaroval pomocí plynulých linií. Díky průběžné horizontální hraně vzniká zajímavý předěl světla a stínu. Horní část je tvarově zdařilá, zadní strana je bohužel narušena komplikovanými tvary vyjímatelného mikrofonu. Zkosení, které by mělo sloužit pro jeho vyjímání, nemusí poskytovat dost pevný úchop pro odtržení mikrofonu od suchého zipu. Pyramidový tvar mřížky mikrofonu je zbytečně komplikovaný. Madlo správně opouští "pistolové" pojetí obvyklé u některých stávajících výrobků, má ergonomicky dobře zdůvodněný průřez. Ukončení madla (obr. 5-2) vychází z neopodstatněné formální linie, ergonomicky vhodnější by bylo ukončení kolmé nebo mírně sklopené v opačném směru. Přes uvedené výhrady je tvarové řešení kultivované a považuji ho za esteticky přínosné. Navržené barevné varianty jsou vyvážené a použitelné, ale vzhledem k účelu tohoto výrobku by mohla být navržena i mnohem výraznější barevnost, která by např. ve větším množství lidí nejen zvukově, ale i opticky identifikovala hovořící osobu. Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121552