BALIŠOVÁ, N. Design přenosného Hi-Res přehrávače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresu - B. Koncepce vychází z krystalické formy, ve které dominuje ovladač hlasitosti, což je nejdůležitější ovládací prvek, který zároveň funguje jako tlačítko na odblokování displeje. Šikminy výchozí statický celek dynamizují a přinášejí charakteristický výraz. Základní temná barevnost eloxovaného hliníku je logicky doplněna akcentem (který by mohl být ve více variantách) na ovladači hlasitosti a dalších detailech. Oceňuji rovněž geometricky střízlivé logo, vycházející z japonštiny a přehledné zpracování textové části historické a technické analýzy. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu přenosného Hi-Res přehrávače.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rajlich, Jan

Studentka měla za cíl práce vytvořit koncepční design přenosného přehrávače vyšší třídy v hliníkovém korpusu pro seriovou výrobu. Navržen byl specifický částečně krystalo-kubistický tvar - design, který není obvyklý a pro určité spektrum klientely může být skutečně přitažlivý. Přitažlivost podporuje i grafické a barevné řešení vzhledu přístroje. Celkový dojem z vizuální prezentace designu v BP je tedy dle mého soudu kladný. Bohužel u textové části BP se domnívám, že se autorka nevyvarovala zbytečných osobních dojmů jak např. u poděkování tak u určitých subjektivních hodnocení současného stavu. i řada citací není přímo v textu náležitě zdrojována (zdroje jsou uvedeny v těchto případech jen u obrázků, což akceptuji jako dostatečné). Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - A. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design přenosného Hi-Res přehrávače.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 123878