ŠOULÁK, V. Manipulační zařízení pro motocykly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Vojtěch Šoulák ve své práci věnuje návrhu manipulačního zařízení pro motocykly. V úvodní části práce student provedl velmi rozsáhlou a přehlednou rešerši typů motocyklů o hmotnosti dle zadání a typů konstrukce motocyklových zvedáků. Rešeršní část práce je ukončena kapitolou o legislativních a bezpečnostních požadavcích uplatňovaných na zvedáky. Koncepční a konstrukční část práce začíná kapitolou 5 výběrem typu navrhovaného zařízení a pak velmi schématickým seznámením s koncepcí zvedáku. Výpočtová část práce je velmi rozsáhlá a student prokazuje, jak je schopen v dané problematice se orientovat. Postupuje dle ČSN EN 1493 a ČSN EN 1494+A1 a aplikuje výpočetní poznatky získané studiem statiky a kinematiky. Kvalitní a rozsáhlé je zpracování řešení soustav rovnic a tabulkové uspořádání silových hodnot pro jednotlivé koncové polohy zvedáku. V dalších kapitolách své bakalářské práce provádí návrh členů mechanismu s pevnostní kontrolou vybraných konstrukčních uzlů a návrh komponent mechanismu. V závěrečné kapitole navrhuje student pohonnou soustavu zdvižného zařízení, návrh parametrů hydraulických komponent. Výkresová dokumentace je na velmi slušné úrovni. U sestavy zvedáku je zobrazeno také bezpečnostního zařízení, o kterém je v textové části práce jen letmá zmínka. Výhrady a připomínky mám k těmto formálním částem práce: Drobné překlepy v textu (např. str. 31) V práci by pro přehlednost výpočtu členů mechanismu pomohlo více schémat. Na dílenských výkresech komponent (vazba ramene, stojna opěrky) nejsou uvedeny osy děr a tolerance děr. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup a rozsah řešení práce je úplný a rozsáhlý. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, ale pomohlo by ještě několik schémat navíc. Stylistická úprava je velmi dobrá. Student se vyjadřuje stručně a věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně, seznam citací je rozsáhlý. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Tato práce je řešením jednoduchého zvedáku pro manipulaci s motocykly s ohledy na legislativní a bezpečnostní požadavky. V úvodu práce je 3D model zdvihací plošiny hned uveden. Teprve poté je provedena rešerše podobných zařízení. Technická zpráva i výpočet jsou provedeny solidním způsobem, podobně rozbor a výpočet nůžkového mechanizmu možno považovat za kvalitní. Hydraulický obvod i celý systém pohonu je důsledně navržen. Výkresová dokumentace je kvalitní s drobnými pochybeními. Ostrá hrana a chybějící osy u výkresu vazby ramene, poměrně složitá konstrukce spodního rámu, vhodnost kót poloh a rozměrů šroubení hydromotoru na výkrese sestavy. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124268