VÍTEK, P. Návrh skříně pro tribometr technologií odlévání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Student ve své práci samostatně navrhl a vyrobil novou skříň pro tribometr pomocí technologie odlévání. Na začátku práce provedl analýzu existujícího řešení a všech požadavků na součást, dále provedl rešerši možných technologií, zvolil tu nejvhodnější a vyrobil i funkční vzorek, který splňuje požadavky na zadanou součást. Na práci hodnotím velmi kladně zejména fyzický výstup, kterým je odlitá součást, což je nad rámec zadané práce a prokazuje to ucelenost práce a schopnosti studenta. Největším přínosem této práce pro budoucí projekty na Ústavu konstruování je bezesporu zjištění a ověření faktu, že lze ve vlastních prostorách VUT vyrábět kusové odlitky, přičemž modely lze vyrábět 3D tiskem. Tento fakt přináší nové možnosti pro návrhy komponent budoucích zařízení, které byly doposud omezeny technologií obrábění. Práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Frýza, Josef

Předložená práce se zabývá návrhem skříně zařízení jako odlitku pro nahrazení současné montované skříně zhotovené obráběním. V rešeršní části práce je popsána konstrukce aktuálního zařízení a jsou zmíněny technologické základy lití kovů. Z formálního hlediska se v práci občas vyskytují překlepy a některé citované zdroje informací nejsou původní, rovněž některá tvrzení nejsou pravdivá, naopak grafická úprava je na velmi dobré úrovni a práce je logicky uspořádána. Oceňuji, že práce je koncipována od návrhu, přes tvorbu 3D modelu až po samotnou realizaci lité skříně, i přesto, že realizace nebyla podle zadání vyžadována. Na druhou stranu, zejména koncepční a konstrukční řešení je v textové části práce prezentováno velmi obecně, kdy je spíše stroze popsán výsledný produkt namísto samotného procesu návrhu. Vyvstávají tak otázky, do jaké míry se na návrhu podílel samotný student a podle jakých kritérií a jak se při návrhu rozhodoval, protože tyto podstatné části v práci chybí. Také výsledné cenové srovnání lité a obráběné skříně není adekvátní, jelikož u výroby odléváním není zahrnuta časová složka výroby. I přes výše zmíněné výtky, práce je na dobré úrovni a obsahuje všechny náležitosti bakalářské práce, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124387