KLUSÁČEK, O. Popis základních meteorologických jevů a příslušné měřící techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Prinz, František

Tato práce popisuje základní meteorologické jevy, veličiny a příslušnou měřící techniku, která se k měření uvedených veličin používá. Nejprve popisuje meteorologické veličiny tlak, vlhkost a teplotu a uvádí související děje a jevy. V druhé části práce jsou diskutovány meteorologické přístroje, které se k měření daných veličin používají. Práce splňuje uvedené cíle, přestože některé pasáže jako např. kapitola 5. o měřící technice by mohla být detailněji a odborněji zpracovaná. Některé části se zase příliš vzdalují od tématu nebo popisují vzhledem k práci okrajové záležitosti příliš detailně (kap. 3.2. – 3.4.). V kapitole 2.3. proudění v atmosféře by mohly být jednotlivé druhy proudění a působící síly lépe uvedeny a vysvětleny a podobně v kapitole 4.3. stabilita atmosféry příslušné teplotní gradienty a druhy rovnováhy v atmosféře. Co se týče grafické, stylistické a pravopisné úpravy, lze v práci najít vícero pravopisných chyb a nesrovnalosti při značení jednotlivých veličin. Použití některých formulací také není úplně vhodné v odborné literatuře. Také skladba jednotlivých odstavců na sebe ne vždy logicky navazuje a nejsou vždy jasné souvislosti mezi jednotlivými kapitolami či odstavci, což znesnadňuje pochopení textu. Občas také dochází k opakování jednotlivých výrazů a ne vždy jsou uvedené informace vhodně interpretovány (4.3. Stabilita). Práce obsahuje velké množství zdrojů a citací uváděných většinou v souladu s příslušnou normou, bohužel mnoho z nich nesplňuje podmínky odborných zdrojů vhodných pro bakalářskou práci (METEO AKTUALITY – METEOBLOG, Meteopress.cz, atd.). Také mohlo být více využito dostupné odborné literatury, která se danými tématy zabývá. Student svou práci konzultoval a snažil se připomínky vedoucího zapracovat, závěrečné fázi práce však mohlo být věnováno více času a úsilí. Práci doporučuji k obhajobě. /C/

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klimeš, Lubomír

Tématem bakalářské práce Ondřeje Klusáčka jsou meteorologické jevy a měřicí technika sloužící ke stanovení hodnot meteorologických veličin. Práce obsahuje 33 stran a je členěna do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly obsahují popis jednotlivých veličin (tlak, vlhost a teplota) charakterizujících stav atmosféry a počasí. V každé kapitole je uveden i popis jevů souvisejících s danou veličinou (vítr, oblaky, srážky atd.). Předposlední kapitolu (před závěrem) tvoří popis měřicí techniky, která se využívá pro stanovení hodnot jednotlivých veličin. Práce je poměrně čtivá a text obsahuje malé množství překlepů. Avšak práce má zcela rešeršní charakter, v práci postrádám část, která by obsahovala jakoukoliv vlastní práci, zhodnocení či závěry autora. Některé odstavce jsou tvořeny pouze jedinou větou a bylo by lepší text upravit a sloučit. Některá tvrzení nejsou uvedena správně nebo jsou nejasná či těžkopádná (např. použití virtuální teploty v barometrické formuli, horní hranice vlhkosti až 4 % uvedená v kap. 3, teplený tok místo tepelný tok, nesprávné jednotky měrné plynové konstanty vzduchu na str. 16 apod.). Některé odstavce v práci uvedené nesouvisí přímo s danou problematikou a bylo by vhodnější je vypustit (např. vliv tlaku při potápění, teplotní roztažnost v podkapitole kolísání teploty během dne apod.). Některé jiné formulace se naopak v textu opakují. Na některé obrázky není v textu uveden odkaz či jejich popis (např. obr. 1.1, 2.7, 4.1 a další). Některé jiné obrázky mají nevhodnou velikost nebo obsahují popisky, které jsou hůře čitelné. Struktura textu a členění kapitol rovněž nejsou zvoleny nejlépe, zřejmě by bylo vhodnější nejdříve uvést v jedné kapitole popis charakteristických veličin a pak následně v další kapitole související meteorologické jevy. Značení veličin není sjednoceno a bylo by vhodnější je používat v souladu se značením používaným v předmětu 6TT Termomechanika (např. označení měrné plynové konstanty jako Rm, parciálního tlaku syté vodní páry, měrné vlhkosti či hmotnosti suchého vzduchu). Kapitola popisující měřicí techniku je poměrně stručná a obsahuje popis měřidel, které využívají fyzikálního principu. V této části postrádám popis moderních elektronických měřicích zařízení a jejich využití v meteorologii. Současně by zde mohl být uvedeno i autorovo srovnání a zhodnocení měřidel (např. přesnost, pořizovací náklady apod.), což mohlo představovat vlastní přínos autora. Zásadním nedostatkem je pak práce se zdroji. Autor práce uvádí použité zdroje pouze na konci podkapitol za jejich poslední větou, nikoliv v samotném textu u každé převzaté informace či tvrzení. Je tedy velmi obtížné dohledat zdroj konkrétní uvedené informace a ověřit ji či dohledat podrobnosti. Seznam použitých zdrojů není přesně uveden dle citační normy ISO 690 (např. u zdroje [8] nejsou uvedeni autoři, přestože se dle uvedeného ISBN jedná o knihu). Rovněž uvedení převzetí informací ze zdroje [2] - elektronického meteorologického slovníku - není provedeno zcela správně, protože pro každou převzatou informaci by měla být uvedena i konkrétní webová stránka (heslo slovníku). Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti na ní kladené, cíle bakalářské práce byly v potřebném rozsahu splněny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení dostatečně/E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 124407