CAHA, A. Pneumatický dopravník plastového granulátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Antonín Caha se ve své bakalářské práci zabývá problematikou pneumatické dopravy plastového granulátu. V úvodní části práce provedl velmi rozsáhlou a přehlednou rešerši o pneumatické dopravě a jednotlivých komponentách podtlakové dopravy. Již samotná rešerše je velmi zajímavá a výborně popsaná i s odvoláním na zdroje informací. Nosná část práce je návrh pneumatického dopravníku a začíná kapitolou 3, kde student provádí návrhové funkční výpočty dopravníku. V další kapitole již provádí návrh vlastní koncepce a to včetně komponent podle katalogových listů, které má uvedeny v příloze práce. V závěru práce navrhuje nosnou konstrukci s násypkou pro vyměnitelné zásobníky granulátu (oktabíny) a pevnostně ji ověřuje spolu s potrubním systémem. Výkresová část práce je dle zadání úplná a neobsahuje zásadní nedostatky ani chyby. Bakalářská práce splnila požadavky a cíle zadání. Rešerše je rozsáhlá a úplná dle zadání. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na výborné úrovni. Po stránce grafického zpracování není připomínky. Student se důkladně odvolává na citace zdrojů. Schopnost interpretovat své výsledky v práci jsou u studenta na výborné úrovni. Student vypracováním tak kvalitní práce prokázal zájem a schopnost řešit problematiku v oblasti pneumatických dopravníků. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

V úvodu práce je rozsáhlá a velmi kvalitní rešerše zaměřená na pneumatickou dopravu. Následuje funkční výpočet, který není vždy dostatečně doložen odkazy, často se odkazuje na poměrně starou literaturu [1]. Následuje návrh vlastní koncepce. Kapitola 5.1.1 nesprávně určuje kvadratický moment a plochu - u uzavřených profilů se musíme držet údajů katalogů výrobce. Vzpěrná pružně plastická oblast patrně nastane až nad mezí úměrnosti, výpočet je nevhodný. Podobně modul průřezu v ohybu str.43 se musí převzít od výrobce profilů, ne počítat. Výpočtové přístupy prokazují malé zkušenosti autora a neúčast na přednáškách. Výkresová dokumentace je bezchybná - hlavní výkres je jako projektový podklad. Detail vrchní plech je netypicky kótován, dolní příruba násypky by mohla mít ještě přerušovaný svar z vnitřního průměru 106mm.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124478