HERTL, D. Konstrukční návrh zařízení pro nanášení prášku za zvýšených teplot pro tenkostěnné díly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Malý, Martin

Konstrukční práce se zabývá konstrukcí nanášecího zařízení pro kovovou 3D tiskárnu. Téma bylo rozděleno na dvě části, kde v první byla řešena úprava stávajícího zařízení pro nanášení prášku, tak aby bylo schopné pracovat za zvýšených teplot předehřevu základové desky. Tato část byla studentem vyřešena změnou materiálu silikonové stěrky za pevnou stěrku z keramiky nebo nerezové oceli. Bohužel jak autor sám uvádí, tak pro tenkostěnné díly toto řešení není příliš vhodné z důvodu deformací stavěných dílů. Autor provedl jeden test stěrky tvořené jemnými drátky, nicméně vrstva naneseného prášku nedosahovala potřebné homogennosti. Jiné řešení pro tenkostěnné díly představeno nebylo. Hlavní část práce je věnována návrhu vlastního nanášeče prášku, který umožňuje kombinovat předehřev základové desky a předehřev samotného prášku ještě před nanesením. Toto zařízení by mohlo být přínosné pro SLM laboratoř. Autor prokázal schopnost zpracovat konstrukční problém. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Červinek, Ondřej

Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro nanášení prášku za zvýšených teplot k výrobě tenkostěnných dílů technologií selective laser melting. V úvodní části je přehledně zpracován souhrn dosavadně využívaných metod výhřevu platformy a prášku včetně jeho nanášení. V závěru této části však chybí kritické zhodnocení, které by vyzdvihovalo nejpodstatnější informace použité dále v práci. Další část věnující se koncepčnímu řešení se zdá nekompletní a nenabízí hlubší náhled do uvažovaných variant. Místo toho pouze ukazuje výhody vzniku nového zařízení. V tomto ohledu by práci pomohlo objasnění návrhu konstrukčních uzlů specifických pro nanášecí zařízení s výhřevem. I přes chyby v logickém uspořádání některých myšlenek a zmatečném popisu dílčích částí konstrukce hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124485