KRULOVÁ, K. Design ústní sprchy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu – B. Řada stávajících produktů v této oblasti využívá amorfní tvarosloví s množstvím křivek a rádiusů, které jsou pouze formální, takže jsem uvítal střízlivou koncepci autorky, vycházející z prolnutí dvou geometrických těles. Jde o dominantní komolý kužel ve spodní části a válec v části horní, čímž celek dostává charakteristický, zdynamizovaný tvar, který je opticky odlehčený mírným zužováním směrem dolů, což ale zásadně neovlivňuje stabilitu. Tato kompoziční idea nepostrádá zároveň funkční logiku, kde spodní část získává přiměřený objem pro nádobku s vodou a horní část podporuje uchopení, které umožňuje různé způsoby držení v souvislosti s procesem čištění ústní dutiny a šikmé propojení v bočním pohledu dovoluje pohodlné vysunutí nádobky z těla přístroje. Pozitivně hodnotím rovněž dobíjecí stojánek, zpracování a umístění ovládacích a sdělovacích prvků, barevnost a grafiku produktu včetně loga. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu ústní sprchy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rajlich, Jan

Studentka měla za cíl práce vytvořit design bezkabelové akumulátorové ústní sprchy pro seriovou výrobu s využitím plastových výlisků. Kromě toho měla dbát na skloubení hlediska manipulace s přístrojem a dostatečného objemu nádobky. To se jí podle mého soudu vhodným způsobem podařilo. Oproti obdobným výrobkům (viz rešeršní část) je její návrh při zachování funkčnosti vzhledově kompaktnější. (Bohužel při absenci modelu není možno posoudit, zda úchop přístroje je zcela bezproblémový.) Textová část BP je stylisticky i obsahově výborná Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - A. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design ústní sprchy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124823