SÝKORA, T. Konstrukce pneumatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Závěrečná bakalářská práce se zabývá tématem konstrukce a vlastností pneumatik vozidel vybraných kategorií. Práce je logicky členěna, postupuje od historie, přes funkci, značení a současné technologie až po nástin možného budoucího vývoje a pokrývá tak víceméně všechny body zadání. Po formální stránce nejsou přítomny vyložené hrubé chyby a grafická úroveň použitých obrázků a ilustrací je taktéž vcelku adekvátní. Problém je však možno vidět v práci se zdroji, kde je místy užito zastaralých nebo nepříliš odborných materiálů. Taktéž některé formulace autora se zřejmě vlivem snahy o zestručnění mohou jevit povrchní či zavádějící. I přes tyto výtky se však jedná o práci vcelku dobrou a tudíž vhodnou k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce Tomáše Sýkory představuje obecný přehled konstrukce pneumatik pro silniční i jiná vozidla. I když je rozsah práce poměrně značný, některé kapitoly by si zasloužily hlubší zpracování. Popis je často velmi obecný, autor někdy informace příliš zjednodušuje či špatně interpretuje. Tyto nedostatky patrně vznikly přepisem textu z různých zdrojů, kterým se až nápaditě podobají. Bohužel změnou slovosledu či vypuštěním některých slov byl význam mnohdy zcela změněn. Práce byla zpracována z poměrně velkého množství zdrojů, o vhodnosti několika z nich je možné pochybovat, např. „Příručka pro řidiče a opraváře automobilů“. Naopak vyzdvihnout je potřeba část zabývající se moderními trendy ve vývoji vozidlových pneumatik. Studentovi jistě nelze upřít snaha, ale místo spojování kusých informací za sebe by bylo jistě vhodnější pro každou část získat podklady z více zdrojů, kriticky je zhodnotit a následně z nich sepsat vlastní text, práce by tak nepochybně působila lepším dojmem. I přes uvedené výtky práce splňuje cíle zadání včetně všech náležitostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 125012