BINKA, M. Design městského elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Haltof, Vladimír

Výsledná práce je v určitém smyslu zajímavým designem, který má své kvality, trpí však mnoha dílčími problémy, které vzešly z nedostatku systematické práce na jejich řešení a jsou tak pouze surovými "prvonávrhy" nebo jen objemově znázorněnými součástmi. V návrhu není zcela využito potenciálu - co do vizuální stránky, i co do možností technických - zpracovávané oblasti, které by využily, případně dále rozvinuly stávající úroveň poznání. Technické řešení je velmi schematizované, neřeší některé klíčové parametry v oblasti městské mobility (např. rejd), a namísto toho jsou prezentována povrchní témata jako např. "Světelný podpis". Textová část a grafické zpracování posterů jsou na průměrné úrovni, některé části práce jsou na hranici úrovně bakalářské práce. Výhrady mám k obsahu prezentovaných grafik a technických schémat, jak v textové části, tak na prezentačních posterech, které jsou velmi stroze popsány, v některých případech jsou popsány (zakótovány) zcela nedůležité parametry, a naopak jiné důležité chybí. Navržený vizuální styl produktu je na velmi dobré úrovni a koresponduje se zpracovávaným tématem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Karásek, David

Aktuálně frekventované téma pojal autor docela správně ale hned na úvod musím říct, že výsledek není úplně přesvědčivý. Navržený automobil nepřináší žádné inovativní řešení třeba vnitřního prostoru nebo ovládacích prvků, v oblasti vnějšího tvaru je nosnou myšlenkou důsledně uplatňovaná symetrie. Bohužel tato cesta nepřináší příliš mnoho efektu, najít originální, něčím neopakovatelný výraz se nepodařilo. Absence jakékoliv směrovosti může navíc v provozu přinášet mnohé nepříjemné situace. Mám rovněž jisté pochyby i v oblasti ergonomie - výhled z místa řidiče šikmo vpřed a dolů je vysloveně problematický. Uspořádání vnitřního prostoru, které je u vozidla této kategorie obzvlášť důležité je nedostatečně promyšleno a také velmi ledabyle znázorněno. Je jasné, že se autor snažil a odvedl kus poctivé práce, přesto bych od diplomového projektu čekal víc originality a invence.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121454