KARKUSZOVÁ, K. Příprava keramických materiálů pro piezoelektrické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Částková, Klára

Diplomová práce Bc. Kariny Karkuszové je zaměřena přípravu bezolovnaté piezokeramiky, zejména na studium syntézy a zpracování keramických prekurzorů a vlivu procesních parametrů na mikrostrukturu a fázové složení keramiky. Teoretickou část založenou na rešerši aktuálních publikací k danému tématu studentka vypracovala samostatně. Detailně a srozumitelně popsala piezoelektrický jev, shrnula a roztřídila piezoelektrické materiály a v popisu se konkrétně věnovala systému KNN a jeho přípravě. Další část rešerše tvořil obecný popis tvarování a slinování jako základní proces přípravy keramiky. V praktické části studentka prošla celým procesem přípravy keramiky od syntézy keramických částic po finální slinutí. U připravených vzorků pak charakterizovala mikrostrukturu a elektrické vlastnosti. Studentka věnovala své práci nadstandardní čas už v průběhu studia nižších ročníků, vždy pracovala zručně, samostatně, aktivně a snažila se vnášet do práce invence. V rámci své práce získala mnoho výsledků, které dokázala utřídit a ty přínosné pak shrnout a vyvodit z nich správné závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Spusta, Tomáš

Predložená diplomová práca pani bakalárky Kariny Karkuszovej je zameraná na výskum v oblasti syntézy a spekania bezolovnatých piezokeramických materiálov – konkrétne draselno-sodného niobátu (KNN). Teoretickej časti práce dominuje rozsiahla rešerš zameraná na syntézu, tvarovanie, spekanie a analýzu piezoelektricky aktívnej keramiky. Kapitoly teoretickej časti práce sú logicky usporiadané a poskytujú dostatok informácií k následnému experimentálnemu výskumu. Aj keď je práca napísaná precízne, nájdu sa v nej malé chyby a nepresnosti (napr. str. 25, rovnica 19 na str. 27, číslovanie obrázkov na str. 39-43), ktoré však nemajú vplyv na faktické poznatky a výsledky práce. V experimentálnej časti práce autorka prezentuje dva spôsoby syntéz (v pevnej fáze a metódou sól-gel) za účelom prípravy jednofázového KNN prášku. Ďalej autorka prezentuje formovanie, sintrovanie keramických telies a ich analýzu. Postup experimentu je korektne naplánovaný a prevedený. K experimentálnej práci mám niekoľko pripomienok. Z práce nie je jasné, aká hodnota teoretickej hustoty bola použitá na následnú analýzu sintrovaných vzoriek. V kapitole 4.3.3 venovanej sintrovaniu autorka neuvádza rýchlosť ohrevu vzoriek u klasického sintrovania a uvádza, že toto sintrovanie prebiehalo „bez atmosféry“ – teda vo vákuu (čo by, v vzhľadom na volatilitu Na a K prvkov pri sintrovacích teplotách, nedávalo zmysel). Napriek vyššie zmienenému musím konštatovať, že práca je spracovaná na vysokej úrovni, zaoberá sa aktuálnou tematikou bezolovantých keramických materiálov a je vypracovaná v súlade s požiadavkami kladenými na diplomovú prácu a preto ju odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121545