KUBÁTOVÁ, E. Konfokální modul pro koherencí řízený holografický mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Zbyněk

Po obsahové a grafické stránce je práce zdařilá. Studentka ve své práci popsala a shrnula principy CCHM mikroskopu, konfokálního mikroskopu a jejich optických částí. Na tomto základě vytvořila návrh fluorescenčního konfokálního modulu pro CCHM mikroskop, který využívá v osvětlovací části DMD čip. V programu Zemax vytvořila simulace osvětlovací i zobrazovací soustavy a analyzovala možnosti konfokálního zobrazení modulem. Modul sestavila na optickém stole a doplnila jej o vlastní konstrukční díly k uložení dělící kostky a k uložení DMD čipu. Modul sjustovala a otestovala jeho zobrazovací možnosti. Konstrukce byla provedena v programu Autodesk Invertor a v programu Solidworks. V nich vytvořila nejen výkresovou dokumentaci, podle které byly díly vyrobeny, ale také aplikační studii modulu, který by byl připojitelný k CCHM mikroskopu. Konstatuji, že diplomantka přistupovala k řešení práce odpovědně a systematicky a že cíle diplomové práce splnila v plném rozsahu. Eva Kubátová prokázala schopnost vhodně interpretovat teorii konfokálního mikroskopu a vybavit jej DMD čipem. Z teorie vyvodila praktické závěry pro svoji práci. Jako vedoucí práce hodnotím diplomovou práci známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kozubek, Michal

Jde o dobře prakticky zpracované aktuální a zajímavé téma s potenciálem využití v praxi. Studentka musela proniknout do dost složité interdisciplinární oblasti a poradit si s řadou překážek. Odvedla evidentně velký kus práce a praktickou část hodnotím velmi pozitivně. Naopak ne úplně zdařilá je textová část, ve které se vyskytuje řada překlepů včetně změny významu slov (str. 8: světelné pole namísto světlé, str. 11: barvená fotografie namísto barevná), přejmenování vlastních jmen (str. 7 a obr. 4: Normanski namísto Nomarski, str. 23: N. disk namísto Nipkowův), nedotažené vysvětlení tématu (str. 11: jak holografie umožňuje hloubku a perspektivu, str. 17: zcela chybějící rozsah vlnových délek u Xenonu, str. 19: nevysvětlený podivný pojem z názvu sekce „vícekanálová“ namísto „vícebodová“), anglikanismy (str. 23: patternů) či náhlé konce řádků uprostřed věty (str. 11, 20, 41). Zcela chybí záhlaví. Za nejvážnější problém práce ale považuji zcela chybějící rešerši v oblasti použití DMD v konfokální mikroskopii, z práce to vypadá, že to ještě nikdo nikdy nezkoušel, přičemž opak je pravdou, myšlenka takovéhoto použití SLM, resp. DMD je více než 20 let stará, objevila se v roce 1998: https://doi.org/10.1046/j.1365-2818.1998.00336.x a publikace se objevují dodnes, např. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/797670v1.full a dokonce se tím zabývají i firmy: https://www.cairn-research.co.uk/2017/07/18/cairnfocal-update/ Opravdu nechápu, proč „znovuobjevovat kolo“, když v dnešní době máme skvělé vyhledávací nástroje a stačí např. přes google dát vyhledávat „DMD microscopy“. Tím neříkám, že šlo v literatuře najít řešení zadaného problému (DMD ve spojení s holografickým mikroskopem zřejmě nikdo nezkoušel), ale šlo se alespoň inspirovat a je akademicky korektní zmínit předešlé relevantní práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121592