LÁNC, K. Návrh technologie výroby rotační součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student ve své předkládané diplomové práci cituje 66 odborných literárních zdrojů českých i zahraničních autorů a internetových stránek. Jeho práce je v rozsahu 78 stran. Pozornost je věnována teoretickému rozboru i praktické realizaci. V 6 přílohách předkládá autor vlastní výkresovou dokumentaci, technologický postup a NC programy pro obrábění. Přiloženy jsou i výsledky kontrolní zkoušky tvrdosti používaného konstrukčního materiálu. Student věnoval pozornost všem cílům předepsaným v zadání závěrečné práce. Zvolené téma je aktuální, provázané na potřeby firmy a navržená konstrukční i technologická řešení jsou pro firmu podnětná a přínosná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trčka, Tomáš

Předkládaná práce je prakticky orientovaná s návrhem kompletní technologie výroby pro dané 10. a 20. operace rotační součásti dle výkresové dokumentace od firmy Festool s.r.o. Autor v úvodu také provedl analýzu dle získaných hotových vzorových dílů. Ta zahrnovala měření tvrdosti jak vzorku tepelně nezpracovaného, tak také vzorku po chemicko-tepelném zpracování. Následně byla provedena i metalografická analýza, kde bylo zjištěno, že závit byl tvářen, což autor také v rámci svého postupu zachoval. Autor také na straně 16 navrhuje změny v konstrukci, které nemají na funkčnost dané komponenty vliv, ale usnadní její obrábění – to bylo také jedním z cílů práce – rozbor technologičnosti konstrukce. Dále práce zahrnuje volbu obráběcího centra s prvky automatizace a následně zcela logicky navrhuje technologii výroby spolu s volbou polotovaru obrobku, řezných nástrojů včetně jejich upínání a tvorby NC programů pro dvoukanálový soustruh. Práce nad rámec zadání obsahuje kapitolu 6 – Dodatečné návrhy, v nichž se autor mimo jiné snaží nalézt ekvivalentní materiál obrobku, který by snížil výrobní náklady. Svůj návrh podkládá i experimentálním měřením. V úvodu kapitoly 1 - Rozbor zadání – bych však očekával, že autor uvede řešenou součást, kterou však čtenář vidí až na 6. straně dané kapitoly. Autorovi bych doporučoval v tabulkách chemického složení uvádět i hlavní prvek – konkrétně v tab. 2 a 32 chybí prvek železa, i když se jedná o zbylou procentuální část (zbytek). V textu jsou všechny odkazy na obrázky a tabulky psány s počátečním velkým písmenem. I přes uvedené malé výtky, práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123673