ŠKAROUPKA, D. Senzor vlnoplochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Zbyněk

Po obsahové a grafické stránce je práce velmi zdařilá. Student ve své práci popsal a shrnul běžné i nově se rozvíjející principy měření aberací optických prvků. Na základě této rešerše vybral publikovanou metodu, která využívá DMD čip společně s binárními maskami. Na tomto základě navrhl svoji měřící optickou soustavu rozšířenou o deformovatelné zrcadlo. V programu Zemax vytvořil simulaci optické soustavy a stanovil parametry jednotlivých optických prvků. Tuto sestavu realizoval na optickém stole pomocí stavebnice firmy Thorlabs a doplnil ji o vlastní konstrukční díly k uložení DMD čipu a jeho elektroniky. Modul sjustoval a otestoval jeho měřící možnosti. Díly navlhnul v programu Solidworks, ve kterém také vytvořil jejich výrobní dokumentaci. Konstatuji, že diplomant přistupoval k řešení práce odpovědně a systematicky a že cíle diplomové práce splnil v plném rozsahu. David Škaroupka prokázal schopnost vhodně interpretovat teorii měření aberací optických prvků pomocí DMD čipu. Z teorie vyvodil praktické závěry pro svoji práci. Jako vedoucí práce hodnotím diplomovou práci známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jákl, Petr

Diplomová práce se zabývá měřením tvaru vlnoplochy světelné vlny, což je významné téma pro zobrazovací metody či pro ověření kvality výroby a sestavení optických prvků. První část práce je teoretický úvod do problematiky optických aberací a jejich měření. Zpracování těchto kapitol je nižší kvality, nachází se zde faktické chyby, překlepy a zavádějící formulace, u většiny rovnic jsou nedostatky (chybějící veličiny, chyby v indexech či exponentech, špatný rozsah odmocniny, překlepy) a lze pozorovat možná až přílišná inspirace textem citovaných zdrojů. U převzatých vztahů by bylo dobré pramen explicitně citovat. Popis experimentální práce autora v kapitolách 3 – 5 je na tom výrazně lépe. Formát seznamu použité literatury je nejednotný, hned první pramen obsahuje chybu (jedná se o bakalářskou, nikoli disertační práci), není dodržena norma ISO 690. Autor návrh experimentu ověřil v optickém modelu v Zemaxu, lze pochválit konstrukci krytu a upevnění mikrozrcátek, která byla vybavena externím chlazením, což je pro danou aplikaci nezbytné. Provedení experimentu je uspokojující, i když by možná zasloužilo podrobnější popis (úhel dopadu svazku na mikrozrcátka, instrumentace měření apod.) Zpracování měření a vlastní výpočet tvaru vlnoplochy využívá knihovny Sympy pro symbolické výpočty v jazyce Python. Toto řešení je funkční a umožňuje zřejmě první experimentální ověření použité metody. Je však pomalé a během jednoho dne lze zpracovat měření s maximálně 8 maskami – je tedy obtížné ze získaných výsledků vyvodit nějaké závěry (pro reálné použití je nutné použít 64 a více masek). Hlavní význam práce je návrh, konstrukce a úspěšné sestavení experimentální aparatury a provedení pilotních experimentů. Tím je vytvořen odrazový můstek pro další práci, např. převedení zpracování naměřených dat do numerických knihoven za použití grafických čipů, rekonstrukce vlnoplochy z Zernikových polynomů získaných transformací koeficientů apod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124662