SÁDLO, D. Racionalizace obrábění skříní převodovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sliwková, Petra

Diplomová práce se zabývá rozborem stávající výroby skříní převodovek a návrhy dvou variantních řešení. Student na domluvené konzultace docházel a velmi dobře se s ním spolupracovalo. Potřebné informace a podklady získával ve firmě, ve které zpracovával závěrečnou práci a ve které pracuje. Získané informace použil v předložené práci. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal také z literárních i z elektronických zdrojů. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. Práce je přehledná a srozumitelná. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Petr

Diplomová práce obsahuje komplexní zpracování obrábění skříně převodovky novou technologií a její porovnání se stávající technologií výroby. Je uveden podrobný návrh nové technologie včetně řezných parametrů pro jednotlivé nástroje, jsou specifikovány i upínače nástrojů. Součástí práce je i návrh upnutí částí skříně při obrábění v jednotlivých operacích. Práce uvádí porovnání dvou koncepcí konstrukčního uspořádání strojů. Pro dosažení vyšší produktivity je zvoleno uspořádání stroje s více paletovým systémem zakládání obráběných dílců. Práce v závěru porovnává ekonomické výhody a úspory jednotlivých řešení. Přínosem diplomové práce je přímé využití její výsledků v praxi. Práce splnila cíle zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124715