STUPKA, J. Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Téma diplomové práce navrhl sám diplomant. To se pozitivně projevilo na průběhu řešení a také na výsledcích práce. Po úvodním upřesnění obsahu a cílů práce postupoval diplomant samostatně, a to jak při návrhu technických řešení, tak při provádění potřebných výpočtů a zpracování výkresové dokumentace. Diplomová práce byla zaměřena na energetickou rekonstrukci domu a zahrnovala návrh vytápění, větrání a chlazení. Pro chlazení domu v letním období se diplomant rozhodl použít zatím netradiční podlahové chlazení. Ohřev vody je částečně realizován pomocí fotovoltaického systému. Na konzultace s vedoucím byl diplomant vždy připravený a zpravidla si jen nechal odsouhlasit vlastní navržená řešení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pech, Ondřej

Cílem předložené diplomové práce pana Bc. Jaroslava Stupky bylo navrhnout energetickou rekonstrukci samostatně stojícího rodinného domu, zaměřenou především na technická zařízení budovy. Posoudit možné způsoby vytápění, větrání a chlazení domu a možnost využití obnovitelných zdrojů energie. Pro zvolené řešení provést potřebné výpočty a zpracovat výkresovou dokumentaci. Práce má 168 stran, je členěna do 5 hlavních kapitol a jejími přílohami jsou výkresy vytápění/chlazení rodinného domu včetně rozvinutého schématu vytápění/chlazení a výkresy vzduchotechniky. První kapitola popisuje architektonické, dispoziční a konstrukční řešení objektu. Ve druhé kapitole je proveden výpočet návrhového tepelného výkonu dle normy ČSN EN 12831. Dále návrh vytápění včetně tlakových ztrát, návrhu zabezpečovacích a pojistných prvků a volby zdroje tepla včetně rozboru hlukové zátěže okolí. Následujíc kapitola obsahuje návrh větrání. Ve čtvrté kapitole je proveden výpočet tepelné zátěže dle normy ČSN 73 0548 a navrženo chlazení objektu pomocí podlahového chlazení. Poslední kapitola je zaměřena na simulaci provozu fotovoltaické elektrárny pro potřeby tepelného čerpadla pomocí programu Trnsys. Je zde také proveden výpočet návratnosti fotovoltaického systému. Kladně hodnotím využití rozvodu podlahového vytápění pro chlazení obytných místností v letním období, což dnes není ještě běžně rozšířené řešení. I když chladicí výkony nebyly zpočátku dostačující pro vypočítanou tepelnou zátěž. Autor následně navrhl výměnu stínění oken, čímž se chladicí výkon stal dostačujícím. Grafické zpracování práce je na vysoké úrovni, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Práce je čtivá a obsahuje malé množství překlepů. Pouze v rovnici 1.1 je prohozený součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev s tloušťkou jednotlivých vrstev. V ukázkovém výpočtu je již ale použit správný tvar rovnice 1.1. V tabulkách 2.3 a 2.4 nejsou uvedeny všechny jednotky. U rovnice 4.32 chybí jednotka. V tabulkách 4.8 a 4.9 jsou prohozené indexy tin a tout. Výkresy vytápění i větrání jsou stejně jako celá práce na vysoké úrovni, jen na rozvinutém schématu je žebřík v 2.NP označen popisem místnosti 107 místo 207. Zadání bylo v plném rozsahu splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124831