RYGL, F. Výroba utahováku matice oběžného kola čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Před vlastním technologickým řešením je proveden poměrně rozsáhle odborný výklad vyplývající ze skutečného stavu zařízení. Je vidět, že technologické náležitosti zde nepodléhají všeobecným situacím, je potřebné navrhnout je se zřetelem na vysokou bezpečnost zamýšlené akce, která nesmí selhat. Rozbor předložený v jednotlivých kapitolách mimo jiné uvádí technicko-provozní data, která jsou nezbytná dodržet a jimiž se řídí vlastní harmonogram generální opravy zařízení. Typografické ztvárnění v tomto případě není zcela jednoduché, jde o provázanou posloupnost se zahrnutím celé řady podmínek. Ve výsledku se dá označit za dobře zvládnutou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Autor se ve své práci zabýval náhradou potenciálně nebezpečného bodu technologického postupu v rámci servisní procedury oběžného kola u hlavního cirkulačního čerpadla osazeného na JE Dukovany. Samotná práce Je rozdělena do 7 hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují. S ohledem na rozsáhlost práce považuji úvodní, poměrně obsáhlou část, popisující historii JE, princip jejího fungování, popis užitého reaktoru atd. sice za velice zajímavé a poutavé čtení, avšak k tématu celkem zbytné. Některé statě typu „vyhlášky“ by bylo vhodné přesunout spíše do příloh nežli do hlavní textové části práce. Obdobné pasáže se vyskytují i v dalších kapitolách. Hlavní text práce bych předpokládal vice zaměřený na samotnou problematiku řešení návrhu, konstrukce a realizace zvoleného zařízení. Od kapitoly 4 se již práce ubírá správným směrem a zabývá se vlastním řešením vyspecifikované problematiky. Tuto a navazující pasáže považuji za velice profesionálně zpracované a je patrné, že autor této části věnoval potřebný čas. Zvolené postupy lze považovat za správné a následná verifikace funkčnosti a kalibrace zařízení dokládá komplexnost řešení celé problematiky. Práci považuji za velice zdařilou, obsáhlou a komplexně řešenou a vyřešenou. Všechny body zadání byly splněny. Práce splňuje kritéria kladená na VŠKP a na základě uvedeného ji doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením A - výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124907