STROUHAL, L. Technologie obrábění laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména nekonvenčními metodami obrábění materiálů pomocí technologie laserového řezání. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován princip vzniku laserového paprsku s rozdělením laserů a jejich využitím ve strojírenském průmyslu. Součástí teorie je rovněž rozbor jednotlivých typů laserů s možnostmi jejich využití v praxi a analýzou výběru nejdůležitějších činitelů, které ovlivňují výslednou kvalitu řezu. Praktická část práce se zabývá porovnáním technologie laserového řezání s technologií řezání pomocí vodního paprsku. Součástí praktické části je rovněž výroba zkušebních vzorků z různých materiálů s ověřením chemického složení a jejich porovnáním s příslušnou normou od dodavatele materiálu. V této části práce je také provedeno měření geometrických parametrů, obrazová analýza a měření textury povrchu řezné plochy. Práce je ukončena celkovým zhodnocením dosažených výsledů obou aplikovaných technologií z pohledu analyzovaných zkušebních vzorků a dosažených časů při řezání. Závěr práce je rovněž doplněn o zhodnocení zvolených zkušebních vzorků z různých materiálů dle třídy přesnosti pro technologii laserového řezání, které je dáno příslušnou normou a dle dosažitelného stupně kvality řezu pro technologii vodního paprsku. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen na různých školních pracovištích, ale také ve společnosti SMR PLUS, s.r.o., která se podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dobrocký, David

V předložené diplomové práci se diplomat Bc. Lukáš Strouhal zabývá problematikou dělení materiálu laserem a jeho kvalitativními parametry z hlediska geometrické přesnosti výpalků a tuto technologii porovnává s dělením pomocí vodního paprsku. Práce obsahuje 44 stran textu, 59 obrázků, 16 tabulek a 7 příloh. Je členěna do šesti částí, včetně úvodu, závěru a seznamu použité literatury. Rozsah práce odpovídá zvyklostem. Cílem práce bylo analyzovat současný stav poznání v oblasti nekonvenčních metod obrábění s primárním zaměřením na technologii obrábění laserem. V praktické části měl diplomant za cíl vyhodnotit geometrickou přesnost vzorků ze čtyř zvolených materiálů, vyrobených obráběním laserem a vodním paprskem a vyhodnotit naměřená data. V úvodu diplomant rozebírá obecné skutečnosti, vymezující pojem laser a historické milníky spojené s vývojem laserových technologií. V teoretické části se zabývá metodami nekonvenčního obrábění a popisuje jednotlivé metody z hlediska jejich principu. Nejrozsáhlejší část rešerše se zabývá laserovými technologiemi, zde diplomant rozebírá princip laseru, konstrukci laserů, kvalitu laserového svazku a rozdělení laserů podle parametrů uvedených v tabulce. Dále popisuje využití laserů v průmyslu a jednotlivé aplikace využití laseru, jako je řezání, svařování, vrtání a značení. Teoretická část je logicky doplněna obrázky a dvěma tabulkami. V rámci experimentální části diplomant popisuje použité obráběcí stroje pro řezání laserem a vodním paprskem. Popisuje zde přípravu vzorků k obrábění s využitím softwarového vybavení CAD/CAM, tj. tvorbu modelu, jeho import do řezacího stroje a postup před zahájením řezání, dále stručně shrnuje řezné parametry pro laser a vodní paprsek. V další části experimentu se zabývá samotným měřením experimentálních vzorků, které sestávalo z analýzy chemického složení čtyř zvolených materiálů (tří ocelí a jedné Al slitiny), měření vybraných geometrických parametrů výpalků, provedení obrazové analýzy textury povrchů vytvořených řezů a měření drsnosti povrchu řezné plochy. V experimentální části je text doplněn velkým množstvím obrázků a tabulek. V závěru práce diplomant vyhodnocuje dosažené výsledky a uvádí výhody řezání laserem. Práce je v poslední kapitole doplněna seznamem použité literatury (46 titulů). V práci se vyskytují drobné formální nepřesnosti: - str. 11, šířka řezné hrany se pohybuje od 1 do 4 mm – správně od 1 mm do 4 mm, - str. 13, pojem „ultra vysokotlakého systému“ – pojem ultra vysokotlaký se nejčastěji vyskytuje u obchodních společností, které nabízí vysokotlaké systémy, tj. jedná se o marketingový název, - str. 22, vysokou účinností 30-35 % - správně 30 % - 35 %, - str. 24, od ocelí, hliníku, ušlechtilých ocelí až po nekovové materiály – ušlechtilé oceli patří do ocelí, - str. 26, odstavec popisující nárazové vrtání a vrtání impulsy – je zde popis nárazového vrtání, které je dále porovnáno opět s nárazovým vrtáním místo vrtáním impulsy, - str. 26, spirálové vrtání, pojem „v dráze kruhového schodiště“ – vhodnější termín v dráze šroubovice, - str. 29, tab. 3, maximální rychlost má hodnotu 300 mm.m-1 – špatně uvedená jednotka, - obr. 58, špatné označení oceli, místo S235 má být S355. Uvedené drobné nepřesnosti nemají žádný vliv na úroveň práce. Po věcné, formální i jazykové stránce je práce zpracována pečlivě a na dobré úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124954