CHLUPOVÁ, M. Vlastnosti nástřiku slitinou Inconel na austenitickou ocel zhotoveného technologií kinetického naprašování po přetavení elektronovým paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Foret, Rudolf

M. chlupová je pracovitá, při práci pečlivá, na zadání DP pracovala se zájmem. Po zapracování prováděla samostatně základní experimentální práce – dělení materiálů, metalografie, včetně obrazové analýzy a tvrdost. Dokázala interpretovat výsledky všech použitých experimentálních metod ve vazbě na parametry použitých technologií, tj. Cold Spray a EB. Případné využití získaných poznatků je podmíněno rozšířením experimentů – tepelné zpracování, testy korozivzdornosti a žáruvzdornosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řehořek, Lukáš

Předložená práce na téma „Vlastnosti nástřiku slitinou Inconel na austenitickou ocel zhotoveného technologií kinetického naprašování po přetavení elektronovým paprskem“ je vypracována v předepsaném rozsahu pro magisterskou diplomovou práci. Práce má přehlednou kompozici a po grafické stránce je pečlivě upravena s minimem gramatických chyb. Po formální stránce je práce kvalitní, jen lze vytknout absenci seznamu obrázků a tabulek. V obsahu práce jsou uvedeny na straně 56 a 58, práce však končí stranou 55. V teoretické části práce jsou velice přehledně popsány aspekty metody Cold Spray včetně výhod, nevýhod a limitů této metodiky. Jsou zde stručně a logický popsány parametry ovlivňující samotný proces tvorby nástřiku. V druhé části teorie se studentka věnuje popisu technologie svařování a tepleného zpracování pomocí elektronového paprsku. V teoretické části je menší množství technických a logických nepřesností zejména v parametrech procesu studené kinetické depozice. Také tvrzení, že „Soudržnost vrstvy zajišťují mechanické vazby mezi částicemi prášku.“ je nepravdivé. Experimentální část je uspořádána logicky a je z ní patrná schopnost studentky samostatně zpracovávat výsledky a interpretovat je. Po grafické stránce jsou výsledky zpracovány kvalitně a grafy jsou čitelné a přehledné. U grafů zobrazující profil tvrdosti by bylo vhodné naznačit přechod mezi nástřikem a substrátem. Kapitoly věnující se diskusi a závěrům odvozeným ze získaných výsledků jsou zpracovány logicky. Celkově je práce kvalitní a dostatečného rozsahu bez větších formálních chyb a na vysoké úrovní. Z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125312