JANOVSKÝ, O. Studie řízení výrobního procesu při použití produktů IT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována v průběhu celého závěrečného ročníku bakalářského studia a tím vykazuje i praktické závěry a podmínky realizace jak po stránce technické, technologické, tak i ekonomické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Zadané cíle výběru informačního systému pro průběh zakázky podnikem s využitím procesního řízení byly v práci splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Uvedené metody v teoretické části práce byly správně použity jak v části analytické, tak i návrhové. Zvolený přístup ke zpracování práce dokumentuje znalost technologie i techniky v konkrétní strojírenském podniku.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Na základě čtyř nabízených informačních systtému byl zvolen systém dle vytypovaných vlastností a podmínek průběhu činností zakázky podnikem. Současně i doporučení pro realizaci vybraného informačního systému odpovídají znalostem prostředí podnikání.
Praktická využitelnost výsledků B Vybraný systém pro činnosti zakázkového řízení jsou dobrým základem pro rozhodnutí TOP managementu podniku i pro budoucí automatizaci výrobního procesu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná terminologie i jazyková úroveň odpovídají požadavkům odborné studie pro budouicí digitalizaci průmyslového prostředí. Z hlediska formálních náležitostí práce by bbylo vhodné ve všech částech dodržet podmínky FP VUT v Brně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě využití odborných zdrojů a ctí ochranu dušebního vlastnictví autorů i vykazuje znalost transféru technologií.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

BP řeší problematiku malého výrobního podniku s převážně zakázkovou strojírenskou výrobou, a to s cílem nasazení výpočetní techniky a dalších postředků.Po teoretické přípravě a analýze autor deklaruje podmínky pro výběrové řízení na dodavatele řídícího systému. Po výběru optimálního dodavatele IS uvádí i harmonogram implementace (1 rok). Na str. 21 jsou uvedeny jen 4 Porterovy síly, u tab. 2, 3 atd. není uveden zdroj. I přes uvedené výtky cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124257