HERYNEK, M. Využití metody FMEA ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Bakalářská práce je vypracována na velice dobré úrovni. Teoretická část a její východiska souvisejí s řešenou problematikou. Z textu je zřetelný vlastní pohled na problematiku řízení kvality. Dosažené výsledky práce svědčí o tom, že danou problematiku student řešil v součinnosti s pracovníky vybraného podniku. Autor využívá v podniku získané zkušenosti a přináší reálná, v praxi aplikovatelná, doporučení pro zlepšení výrobních procesů na základě FMEA analýzy. Otázka k obhajobě: Vaše prezenované zlepšení je velmi optimistické, jaké se dají očekávat reálné negativní dopady zavedením nové technologie pro podnik?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuchler, Josef

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Předložená práce, zpracovaná panem Michalem Herynkem, analyzuje využití metodiky FMEA v prostředí strojírenského podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje seznámení s oblastí kvality a jejím řízením. Vymezuje pojem proces, jak je vnímán v oblasti kvality.Dále obsahuje základní informace o mezinárodních standardech ISO pro oblast kvality. Logicky rozvíjí myšlenkový tok do oblasti plánování kvality, zlepšování kvality a práci s riziky. Vysvětluje principy použité metody FMEA. Její rozdělení, odlišnosti, způsob zpracování a přínos pro uživatele. Praktická část se zaměřuje na konkrétní společnost vyrábějící průmyslové elektromotory. Je zde rozebrána základní struktura společnosti, představen výsledný produkt společnosti, s rozpadem na konkrétní obráběný díl a technologický postup obrábění daného dílu. Výchozí stav na původním obráběcím centru, včetně procesní FMEA k tomuto zařízení. Zpracování procesní FMEA při obměně technologického zařízení. Jsou zde porovnány výsledky FMEA procesu obrábění štítu, jak na dosluhujícím zařízení, tak na nově instalovaném obráběcím centru. Zpracovávání FMEA pro nové technologické zařízení se autor aktivně účastnil. Celková grafická úprava je velmi dobrá, text je přehledný a logicky na sebe navazující. Pro zpracování bakalářské práce si autor nastudoval interní směrnice a technologické předpisy společnosti a odbornou literaturu, získal tak velmi dobrý přehled v popisované problematice. V závěru jsou přehledně shrnuty rizika procesu obrábění štítů motorů na jednotlivých obráběcích centrech a úspory při obrábění na novém technologickém zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127202