ČECHOVÁ, M. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce autorka prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislého hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Závěry jsou odvozeny správně. Na velmi dobré úrovni je formální úprava práce. Práce je přehledně uspořádaná, text je doplněn přehlednými tabulkami a grafy s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Problematika finančního hodnocení je téma běžné, často řešené, náročnost zpracování je průměrná. Struktura ani postupy v řešení nejsou inovativní, což dokladuje velký počet shod s dříve odevzdanými pracemi (705). Ke zpracování mám následující připomínky: 1. Cílem práce nemůže být analýza, to je párová logická metoda vědecké práce. Formulace 2. dílčího cíle tedy není v pořádku. Mimo to autorka v kap. 1.3 analýzy jako metodu definuje. 2. SWOT matice by při tvorbě měla čerpat i z vnitřních faktorů firmy, typicky použití třeba 7S. Pouze Porterův model není dostatečný. 3. V kap. 5.2.2 nejde o optimalizaci. Autorka sice definuje kriteriální účelovou funkci, ale nejsou definovány limity použití zdrojů a není zřejmé, zda existuje variantnost řešení. 4. Jednotlivé návrhy nemají jasně definované časové ukotvení, tedy pořadí implementace návrhů, jejich možnost souběžnost či posloupnost realizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127696