ŠTEFKA, V. Specifika režimu DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodickou příručku, která bude zahrnovat návrhy, postupy a doporučení týkající se úplného, správného a efektivního plnění povinností souvisejících s DPH pro podnikatelské subjekty, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani v zemích, v nichž nemají sídlo ekonomické činnosti ani provozovnu. Domnívám se, že tento cíle byl naplněn. Z vlastního textu práce je zřejmý zájem studenta o danou problematiku, stejně tak jeho jeho znalosti a praktické zkušenosti. Vlastní text práce je čtivý, má logickou strukturu a návaznost. Ve vztahu k textu by si některé pasáže zasloužily lepší propojení, v textu se rovněž nachází určité duplicity - část z nich lze nicméně chápat jako snahu autora usnadnit čtenáři pochopení příslušných souvislostí. Odborná a formální úprava diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. Gramatické chyby se vyskytují ojediněle, stejně tak určité nepřesnosti ve formulacích. Pro zvýšení využitelnosti výsledků, jejichž užití v praxi předpokládám, bude zřejmě vhodné volit jinou formu vizualizace pravidel a kroků, než je užitá tabulková forma, kterou student zvolil s přihlédnutím k omezenému formátu diplomové práce. Otázky k obhajobě: 1. Specifikujte mimounijní režim MOSS (viz str. 40 diplomové práce). Jak uvedené funguje? Jaká jsou základní (rámcová) pravidla? 2. Jakých změn by měl s účinností od 01. 01. 2021 doznat zákon o DPH v oblasti, kterou jste se ve své diplomové práci zabýval? 3. Jakou povinnost má plátce v okamžiku, když zjistí, že jím tvrzená výsledná daňová povinnosti má být vyšší? 4. Transakce, kdy český neplátce poskytne elektronickou službu slovenské OND, představuje situaci, kdy prodej bude vždy včetně slovenské DPH (viz tab. 29)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Schulz,, Jaroslav

Předkládaná práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci. Práce má dobrou úroveň, je poměrně čtivá, i když v některých pasážích zdlouhavá. Práce je přehledně logicky vystavěna, přičemž sestává z teoretické a praktické části. V teoretické části autor prokázal orientaci a znalosti v oblasti daně z přidané hodnoty. Teoretická část však dle mého názoru obsahuje rozsáhlé pasáže učebnicového textu s daným tématem přímo nesouvisející. Domnívám se že zkrácení teoretické části by celé práci prospělo, a to bez újmy na její kvalitě. Vzhledem k tomu, že se principy a pravidla aplikované v systému MOSS budou dále rozšiřovat i do běžné agendy DPH, ocenil bych naopak větší zaměření teoretické části přímo na unijní legislativu, judikaturu, nebo plánované změny celého systému DPH (viz EU VAT roadmap). Praktická část zcela naplnila stanovený cíl práce. Text je vhodně doplněn přehlednými schématy a postupy v jednotlivých tabulkách. Autor přitom bez újmy na obecnosti zvolil vhodný demonstrativní segment výrobců počítačových her. Dovozená pravidla v praktické části jsou nicméně platná pro všechny poskytovatele elektronických služeb, což zvyšuje potenciální okruh uživatelů metodiky. Praktická využitelnost předložené metodiky je však dle mého názoru omezená. Předně legislativa nejen v této oblasti je značně proměnlivá. Autor při dovozování jednotlivých pravidel odkazuje pouze na směrnici nebo český zákon. Čtenáři však není zřejmé z jakých ustanovení bylo pravidlo dovozeno, zda je při změně legislativy stále platné, a podobně. To také považuji za nejzásadnější nedostatky celé práce. Navíc se domnívám, že daňové subjekty nemají zásadní problém s pochopení pravidel určení místa zdanitelného plnění, nýbrž s jeho skutečným dovozením a evidencí. Je proto škoda, že se autor nevěnoval více praktickým problémům pramenícím z prováděcích nařízení a obecně domněnek o místě zdanitelného plnění. Práce je až na nepřesně určené místo zdanitelného plnění billboardové reklamy na str. 87 bezchybná, má dobrou úroveň a lze ji proto doporučit s drobnými výtkami k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127762