SOBOTKOVÁ, Š. Detektor dětského pláče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem práce studentky Šárky Sobotkové byl návrh zařízení pro detekci a následnou signalizaci dětského pláče. Studentka v rámci práce aktivně oslovila dodavatele podobného komerčně dodávaného zařízení, sjednala si schůzku a prostudovala dostatečné množství relevantní literatury vč. zahraničních zdrojů, tím si vytvořila dobrý základ pro řešení práce. V realizační části navrhla přípravek samotného detektoru. Velmi oceňuji, že i přes absenci potřebných základů v oboru jejího studia si studentka nastudovala základy elektroniky a za pomoci potřebné literatury navrhla obvodové řešení analogové části. Seznámila se s vývojovým kitem mikrokontroleru a navrhla jednoduchý program pro AD převod analogového signálu, vyhodnocení jeho úrovně a aktivaci signalizace. Funkčnost dílčích částí testovala na nepájivém poli. Po formální stránce mám pouze drobné připomínky ke kvalitě některých obrázků, především částí elektrických schémat, která bylo možno lépe exportovat do příslušného obrazového formátu. Práci slečny Šárky Sobotkové hodnotím známkou " v ý b o r n ě / A " a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Jehlička, Karel

Studentka pro splnění zadání studovala vlastnosti signálu pláče dítěte, tak jak jsou uváděny a popisovány v dostupné literatuře. Získala i několik vlastních záznamů, kterými situaci a procesy pro získání výzvy k obsluze při různých stavech (bolest, hlad aj.) demonstrovala. Poměrně zodpovědně shrnuté poznatky konfrontovala s možnostmi, které poskytuje komerční přístroj, s nímž se seznámila prostřednictvím zástupce dodavatelské firmy. Po rozboru jednotlivých kroků potřebných pro rozhodnutí o signalizaci pláče zvolila kombinaci analogového zpracování signálu z mikrofonu jeho vyhodnocení provádět v diskrétní formě s digitalizací až v mikrokontroléru. Tak vytvořila vlastní návrh detektoru (indikátoru “pláče“). Jednotlivé části řešila v rozsahu svých znalostí z předchozího studia a možností perspektivního ověření na laboratorním funkčním vzorku a plně využívala doporučených zapojení použitých obvodových součástek. Její rozhodnutí o bodě diskretizace a digitalizace bylo dáno rozsahem zkušeností s filtracemi signálů. Dále vedeno snahou využít vlastností signálu požadovaného a odstranit vliv nežádoucích. Takto vzniklý návrh filtrace (pásmová propust) je sice poněkud elementární a především špatně modifikovatelný (RC filtry 1.řádu), ale s vágní představou o spektrech (akceptovatelné). Posunutí digitalizace v blokovém schématu by umožnilo (třeba samostatným procesorem) filtr realizovat digitálně a přesněji definovat vlastnosti. V práci se tak řadí vedle studia fyziologie návrh jednoduchých obvodů, komplexní řešení i s ohledem na napájení (jeden zdroj s konverzí potřebného napájecího napětí opačné polarity), i programování mikrokontroléru. Zajímavé je rozhodnutí o časových sledech vyhodnocovaného indikovaného a rušících signálů. Cenná je snaha o realizaci funkčního vzorku, kterou by bylo vhodné doplnit praktickým zhodnocením alarmů pravých i falešných v běžném prostředí. K.J.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 39574