LOJKOVÁ, P. Návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šrámek, Jan

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématikou kalibrační laboratoře ve výrobním podniku. Práce je vhodným způsobem strukturovaná ( ve 14 kapitolách a 73 stranách) a jsou v ní splněny všechny požadované cíle. Bohužel se v ní vyskytují časté formální nedostatky, např. ve výpočtech nejistoty měření nebo při zaokrouhlování výsledných hodnot z měření a statistického vyhodnocení. Dále se úplně nepodařilo prezentovat výsledky kalibrace použitých pracovních měřidel, zejména graficky - vyhodnocení pole shody. Taktéž vzor kalibračního protokolu je neúplný. I přes tyto dílčí nedostatky lze diplomovou práci hodnotit jako dobrou i s ohledem na ztížené podmínky pro její vypracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maradová, Karla

Práce se věnovala návrhu interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive a odpovídá zadání. Práci považuji pro praxi přínosnou. Cíle diplomové práce byly splněny a studentka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvodit z nich závěr. Práce je velmi logicky rozdělena na úvod, hlavní kapitoly a závěr. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem stylistických chyb. Studentka v práci má zaokrouhlovací chyby a chyby v některých hodnotách, způsobené pravděpodobně přepisem z excelových tabulek. Studentka při zpracování práce vychází z doporučené literatury a doplňkové literatury, kterou řádně ocitovala. Slabší stránkou považuji nižší rozpracování návrhu kalibrační laboratoře. Práce mohla obsahovat rozvržení aktuálního stavu laboratoře a návrh nové např. rozdělení na zóny, rozmístění pracovních míst, aj. Kalibrační postupy jsou vhodně navržené a aplikovatelné do praxe s doporučením na pečlivější výpočty nejistot se zbytečnými chybami v přepisech dat mezi soubory. Navrhovaný kalibrační list je dobrý, ale chybí tam část (kolonky) pro výsledky měření. Práce mohla specifikovat podrobněji prostory a podmínky prostředí laboratoře. Práci jako celek považuji za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125178