TOPIČOVÁ, M. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Otázky: Jak je řešeno zajištění provozu systémů a jak podpora uživatelů? Dokážete ohodnotit finanční a nefinanční přínosy zavedení nového řešení do vybrané společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Odehnal, Tomáš

Diplomová práce je řádně zpracována a věřím, že bude přínosem pro danou organizaci. Je škoda, že je zaměřená pouze na online řešení a nebyla prověřena možnost rozšíření/využití stávajícího mzdového a personálního IS.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127484