PUCHTA, D. 3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Autor přistupoval k řešení zadaného tématu „3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálu“ velice svědomitě, o čemž svědčí rozsah a kvalita práce. Práce obsahuje jak poměrně rozsáhlou teoretickou část, tak především konstrukční a experimentální. Autor v rámci řešení práce realizoval několik experimentů, aby ověřil teoretické předpoklady a funkčnost některých konstrukčních řešení. Je nutné vyzdvihnout rozsah a kvalitu zpracování práce, samostatnost při zpracovávání a zápal pro danou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se ve své diplomové práci zabýval návrhem 3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálu. Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí – rešerše a vlastní návrh. V rešeršní části student popisuje konstrukci 3D tiskáren a možnosti jejich komponent. V rámci vlastního návrhu se student zabývá návrhem 3D tiskárny s detailnějším návrhem podavače filamentu. Dle mého názoru se jedná o práci na vysoké úrovní, po odborné stránce mám k práci pouze následující drobné výhrady: - považuji za nevhodné z vnější (zadní) strany umísťovat vyčnívající šrouby. Obdobně nepovažuji za šťastné umístěny magnetické plochy pro držení dveří (směřuje pro pracovního prostoru a pro vyšším vysunutí pracovní desky může zavazet. Po formální stránce se v práci nachází několik drobných chyb – znaménko násobení apod. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121683