VRBIČANOVÁ, A. Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Antónia Vrbičanová se ve své práci věnuje detekci cesty ve venkovním prostředí. V práci používá dva přístupy: klasické zpracování obrazu využívající implementace OpenCV a konvoluční neuronové sítě. Obrazy pro zpracování jsou získané mobilním robotem v reálném prostředí městského parku. Slečna Vrbičanová pracovala samostatně a inciativně, odvedla velké množství práce, které se jí ovšem nepodařílo plně přetavit do vlastního textu diplomové práce, ve kterém jsou některá rozporná tvrzení. Práci proto hodnotím známkou dobře, tedy C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Podstatou předložené práce je zaměřena na zpracování obrazových dat pomocí konvolučních neuronových sítí. Práce je sepsána a strukturována přehledně nicméně obsahuje množství menších nejasností které činí práci hůře čitelnou. Rešeršní část obsahuje zhodnocení aktuálních metod zpracování obrazu jak ve venkovním tak i vnitřním prostředí. Dále je zmíněna i možnost detekce cesty s vyznačenými jízdními pruhy a jsou nastíněny problémy kterým metody počítačového vidění čelí při detekci cest bez viditelných, nebo jinak vyznačených jízdních pruhů. Část práce věnována realizaci detektoru cesty s využitím konvolučních neuronových sítí popisuje základní architekturu těchto sítí a zmiňuje jejich popularitu v dnešních systémech pro zpracováni obrazových dat. Vlastní zhodnocení provedených experimentů od přípravy obrazových dat, návrhu struktury konvoluční neuronové sítě, trénování a vyhodnocení provedených experimentů je ovšem zpracováno zmatečnou formou. Není tak zcela jasné jak byla množina obrázků rozdělena na testovací data, trénovací data a ověřovací data. Grafy obsahují zmatečné označení os (např. obr. 9.6) a nedostatečné vysvětlení termínů jako je např. "chyba trénování sítě" nebo "přesnost sítě". Cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu a hodnotím známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124861