OSTRÝ, L. Návrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předložená práce je věnována tématu simulace dopadu ve snížené gravitaci. Práce je zaměřena na návrh elektronického řídicího systému pro simulátor mikrogravitace. Navržená řídicí jednotka zpracovává signály z akcelerometru, tenzometru a lineárních enkodérů. Součástí práce byla i tvorba uživatelského rozhraní pro nastavení parametru simulace a zobrazovaní průběžných grafů. Zadané téma je zpracováno přehledně a systematicky. Cíle práce byl splněny v požadovaném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem elektronického subsytému pro simulátor snížené gravitace. V práci je uvedena rešerše jednotlivých způsobů simulace snížené gravitace pro potřeby testování a představeno vlastní řešení systému kompenzace tíhové síly, na které je pak vytvářena zmíněná elektronika. V práci bych uvítal detailnější popis aplikace, který by korespondoval se schématem elektronického subsystému na obr. 5.1. Není zcela jasné jestli ta aplikace je na obr. 3.1 a jestli dále zmiňované vertikální a horizontální motory jsou spojeny s "linear rail" na obr. 3.1. Nejednotné technické názvosloví je především prezentováno pro aplikaci snímání síly (obr. 5.1 - tenzometr posílající data do zesilovače, kapitola 5.7 - snímač síly s tenzometrickým plným mostem a A/D převodníkem s filtrem, obr. 5.10 - uvedený měřící zesilovač tenzometru). A nejasností je v práci více viz otázky oponenta. Avšak těžištěm práce je realizace HW a SW části elektronického subsysystému včetně uživatelského rozhraní. Tato praktická práce svědčí o technických dovednostech diplomanta. Z pohledu prezentace výsledků je škoda, že práce neobsahuje fotodokumentaci z experimentu, ale pravděpodobně se jedná o citlivé firemní know-how. Z formálního hlediska a logické návaznosti je rušivá kapitola 6.1, která měla být uvedena v rešeršní části práce. Podstatná výtka směřuje k práci s citacemi, které jsou ve většině případů použity zcela nepřijatelně a použití citace za každým odstavcem je alibistické a nedává čtenáři žádnou informaci k čemu se reference v daném odstavci vztahuje. Nicméně celkově hodnotím tuto práci pozitivně a navrhuji celkovou známku velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125113