BUREŠOVÁ, A. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Studentka splnila zadání práce na takové úrovni, že je práce prakticky použitelná pro společnost, pro kterou byla zpracována. V průběhu celého zpracování dodržovala stanovené termíny a v případě nejasností komunikovala. Otázka k obhajobě: Bude po Vás společnost požadovat tvorbu nebo aktualizaci dalších směrnicí, aby měla vše aktuální?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hála, Otakar

Bakalářská práce je po všech stránkách zpracována velmi dobře. Navrhovaná směrnice pro dlouhodobý majetek vykazuje pečlivý přístup autora a bude použita v praxi. Naší firmě usnadní rozhodování pro zařazovaní dlouhodobého majetku a při jednání s FÚ a auditorem. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127466