VEČEŘOVÁ, T. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Otázka k obhajobě: Změnila by se situace v určení daňové povinnosti, kdyby příjem z pronájmu přiznala manželka?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlaváčková, Lucie

Předložená bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci vybrané fyzické osoby. Práce je zpracovaná přehledně, v teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se zdanění příjmů fyzických osob. Praktická část práce je zpracovaná komplexně, je zaměřena nejen na optimalizaci zdanění vybraného poplatníka, ale také jeho manželky a nejstaršího syna, včetně odvodů na SP a ZP. Je zpracováno celkem sedm variant výpočtu daňové povinnosti, v závěru práce je pak vyhodnocena optimální varianta a formulováno doporučení. Výsledky bakalářské práce jsou prakticky využitelné, autorka v práci splnila stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127690