NGUYEN KHAC, H. Sezónní akumulátor tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Předložená práce je věnována problematice dlouhodobé akumulace tepla. Student zpracoval odpovídající rešerši a v rámci vlastního řešení realizoval výpočet akumulace v povrchovém horninovém zásobníku. Provedená vyhodnocení přináší požadované závěry. V průběhu zpracování diplomové práce student postupoval samostatně, zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Práce splnila všechny body zadání. Student vypracoval detailní studii proveditelného technického návrhu sezónní akumulace, pro kterou následně provedl ekonomické zhodnocení ukazující na základní problém navrhovaného systému, a to neúměrnou návratnost. Kvalitu práce ale snižují gramatické chyby, až moc stručný úvod do sezónní akumulace, u kterého chybí zasazení do současného technologického rámce, a především málo přehledný výpočet, u kterého jsou rovnice označeny pouze v oddílu 4 a nespolehlivé výsledné hodnoty. Popisky tabulek jsou neúplné bez symbolů pro uvedené hodnoty. Z důvodu nepřehlednosti výpočtu a nespolehlivosti uvedených hodnot mám k práci větší množství připomínek. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124776