KOLÁČNÝ, J. Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Závěrečná práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autor prokázal schopnost práce s informačními zdroji, využil znalosti získané studiem k provedení srovnávacích analýz i modelování úspor v podniku. Svoji práci podpořil i dotazníkovým šetřením, které prováděl jak v ČR, tak na Slovensku. Slovní vyjadřování je na velmi dobré úrovni, stanovené cíle splnil. Vzhledem k nedostatkům v grafických úpravách a drobným překlepům není možné práci hodnotit stupněm B. Otázky k obhajobě: 1) Pokud byste se mohl rozhodnout v které zemi, Vámi komparovanými, bude pracovat a trávit důchod, pro kterou byste se rozhodl a proč? 2) Jakou politiku finančních benefitů byste jako vedoucí personálního úseku středního podniku doporučil vedení společnosti ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Autor splnil vytyčený cíl závěrečné práce výborně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup zpracování i vhodnost použitých metod je v souladu se stanoveným hlavním i dílčími cíli.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor prokázal schopnost zjistěné výsledky své práce popsat a posoudit, jak z pohledu občana, podniku, tak i dopad na státní rozpočet.
Praktická využitelnost výsledků B Závěry zjištěné v bakalářské práce jsou vhodným doplňkem pro předměty Ekonomika podniku a Makroekonomie.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Použitá terminologie je vhodně zvolená, nicméně kvalitu práce snižuje absence jazykové korektury. Práce není formátována podle doporučení Přílohy 2A Směrnice č. 1/2019. Označení tabulek, obrázků a grafů není v souladu s Přílohou 2B Směrnice VUT č. 1/2019. Odskok na straně 44 vzbuzuje dojem absentujícího textu nebo grafu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor v své závěrečné práci použil velké množství informačních zdrojů, které řádně citoval a uvedl je v seznamu použitých zdrojů. Ve vlastním způsobu citace se však dopustil opakovaně chyby. Správná citace je (Vostatek, 2016, s. 109). Čárky za letopočtem velmi často chybí.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Poláček, Tomáš

Závěrečná práce vystupuje svým tématem z řady většiny bakalářských prací. Práce má dobře zpracovanou analytickou a rešeršní část, ze které bohužel nevychází do propracovanější části návrhové, kde bych čekal nějaké doporučení popř. predikci možného vývoje důchodové reformy z ekonomického hlediska v budoucnu. I přesto je práce na dobré úrovni a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 127365