ŠMERDA, D. Návrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Bakalářská práce předkládá návrhy v oblasti využití virtuální reality v marketingu u společnosti PTÁČEK - velkoobchod a. s. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy dobře využitelné ve společnosti. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti problematiky virtuální reality autorem. David Šmerda pracoval samostatně a se zájmem o problematiku využití virtuální reality v marketingu. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Herman, Pavel

Autor plní cíl a navrhuje věcné řešení pro danou firmu. Vychází nejen ze studia uvedené teorie a zvolených analýz, ale návrhy opírá i o vlastní znalost firmy a o své zkušenosti s virtuální realitou. Použité anylýzy, jejich výsledky a závěrečné návrhy mohou být použity jako základ pro praktickou implementaci virtuální reality ve firmě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111302