MUSIL, D. Návrh projektu výstavby nového skladovacího prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby nového skladovacího prostoru s využitím metodiky projektové řízení, což je jejím hlavním cílem. Práce je na dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky, tabulkami a přílohami. Po jazykové stránce je bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázky k obhajobě: Na jaké parametry byl v aplikace MS Project nastaven kalendář projektu (pracovní týdny, výjimky) a proč nebylo využito této aplikace rovněž pro zpracování zdrojové resp. nákladové analýzy projektu? Z jakých podkladů jste vycházel při zpracování podkapitoly 3.6 Nákladová analýza projektu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smolíková, Lenka

Předložená bakalářská práce je na standardní úrovni bakalářských prací. Zabývá se návrhem projektu výstavby nového skladovacího prostoru. Student v ní využil teoretické znalosti, které získal během studia z oblasti projektového řízení a aplikoval je na konkrétní projekt. Práce obsahuje identifikační listinu, logický rámec, RACI matici, analýzu rizik, časovou analýzu a rozpočet projektu – tedy všechny potřebné náležitosti projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127594