FRANĚK, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Student se v závěrečné práci zaměřil na hodnocení finanční situace společnosti Sebati spol. s r.o. za období let 2014 až 2018. Výsledky vybraných poměrových ukazatelů srovnal s konkurenčním podnikem Benet Automotive s.r.o. Kladně hodnotím schopnost studenta interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Na základě analýzy student následně navrhl doporučení k řešení problematických oblastí finančního zdraví podniku. Nosnou část návrhové části tvoří investice do technologie, resp. do nové šesti osí CNC frézky včetně návrhu financování. Závěrečná práce je vypracována na velmi dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karas, Michal

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Práce postrádá analýzu okolí, která by byla žádoucí. Přínos návrhu změny marketingové strategie, bez jakékoliv analýzy jak okolí, tak stávající marketingové strategie je poměrně sporný.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Kladně hodnotím srovnání výsledků s konkurentem, bylo však žádoucí hodnotit s více konkurenty, či i oborovým průměrem.
Praktická využitelnost výsledků C Očekávaný přínos jednotlivých řešení není nijak kvantifikován, přičemž by takové hodnocení bylo žádoucí. Je například navrhována realizace významné investice, ale výhodnost investice není nijak posuzována metodami investičního rozhodování (třeba Čistou současnou hodnotou).
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127630