HLAVAČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Finanční analýza vybraného podniku je téma běžné. Pro řešení lze využít běžně známé postupy, autor nevyužívá alternativní řešení. Jednotlivé metody finanční analýzy jsou využity běžným způsobem. Teoretické znalosti nejsou zpracováním práce rozšířeny, jde pouze o praktickou aplikaci. Studentka aktivně pracovala v průběhu obou semestrů, pravidelně konzultovala a dodržovala termíny. Otázka: Jako jeden z Vašich návrhů uvádíte změnu kapitálové struktury společnosti. Jaké přínosy spatřujete v této změně? Ovlivnila by tato změna některé ukazatele finanční analýzy? Pokud ano, tak prosím uveďte které.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Gryč, Matěj

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 125173